จดทะเบียนบริษัท

คำค้น          รูปแบบสุดท้ายของการจัดทำบัญชีก็คือ การเสนองบการเงินให้กับหน่วยเหนือขององค์กร ซึ่งการนำเสนอนั้น นักบัญชีควรจะใส่ใจจัดทำอย่างมีหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี           ทั้งนี้ก็เพื่อให้งบการเง...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
17 ผู้ชม

          การตลาด Forex จะมีการเปิดทำการซื้อขายในเวลาที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ซึ่งตลาด Forex หรือเรียกได้ว่า ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงได้มีการซื้อขายกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปิด 24 ชั่วโมง ทำให้ตลาดได้มีสภาพคล่อง ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
12 ผู้ชม

บัญชีภาษีอากร  เป็นการนำหลักเกณฑ์ทางบัญชีมาปรับใช้ให้เข้ากับประมวลรัษฎากรรวมถึงกฎหมายภาษีอากรเพื่อให้สอดคล้องถูกต้องตามหลักการบัญชีการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ เงื่อนไขการรับรู้รายได้หรือรายจ่ายของการประกอบการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคลธรรมดา ภา...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
24 ผู้ชม

          ปัจจุบันหลายคนตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและความหรูหรา ฟุ่มเฟือยกันมากยิ่งขึ้นทำให้หลายคนต้องเป็นหนี้สินก้อนโตอย่างไม่รู้ตัว แต่ก็ยังไม่สายหากทุกคนรู้จักประมาณตนและไม่ประมาทในการใช้จ่าย การทำบัญชีครัวเรือนนั้นสามารถเริ่มท...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
15 ผู้ชม

การทำบัญชีนั้นอย่างที่บอก มีสองประเภทหลักๆ คือการทำบัญชีการเงินและการทำบัญชีบริหาร ซึ่งการทำบัญชีทั้งสองอย่างก็มีความแตกต่างในเรื่องของการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ทั้งรูปแบบการดำเนินการ การแบ่งประเภทต่างๆ ก็สามารถแยกออกมาเป็นข้อย่อยได้อีกดังต่อไปนี้ ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
12 ผู้ชม

          ถึงแม้ว่าธุรกิจ SME จะมีระบบการบริหารงานที่ไม่ยุ่งยาก และผู้ประกอบการเองอาจไม่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชีมากนัก โดยเฉพาะเรื่องของงบการเงิน แต่เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตได้ดีนั้น เจ้าของกิจการควรให้ความสำ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
14 ผู้ชม

           บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร ในการจัดทำธุรกิจจำเป็นต้องมีการจัดทำบัญชีไม่ว่าจะเป็นหลักการบัญชีทั่วไปตามมาตรฐานบัญชีและยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรอีกด้วย อาจจะมีบ่อยครั้งที่ผู้ประก...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
17 ผู้ชม

          บัญชีรายงานการเงิน  เป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ภาวะการเงินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของผู้ใช้งาน จึงแยกได้การบัญชีตามวัตถุประสงค์ของการใช้ได้เป็น 2 แบบคือ 1.การบัญ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
13 ผู้ชม

          ความสำคัญของการทำบัญชีที่ดี หากคุณเข้าใจก็จะเป็นประโยชน์มาก เพราะหากมีการทำบัญชีไม่ถูกต้อง  ยังส่งผลให้ผู้ที่ทำงบการเงิน เมื่อนำไปวิเคราะห์แล้วขาดความเชื่อถือ  ยิ่งหากเป็นสถาบันการเงินด้วยแล้วก็ยากที่จะปล่...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
15 ผู้ชม

            การบัญชีทางการเงิน  คือการจัดทำบัญชีเพื่อนำเสนอข้อมูลทางด้านการเงินที่เกิดขึ้นในอดีต  อย่างผู้ถือหุ้น  เจ้าหนี้  และหน่วยงานของรัฐบาล รวมถึงบุคคลที่สนใจทั่วไป เป็นการนำเสนอในรูปของงบการเงิ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
29 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5   6   7   8   9
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน