จดทะเบียนบริษัท

คำค้น          รูปแบบสุดท้ายของการจัดทำบัญชีก็คือ การเสนองบการเงินให้กับหน่วยเหนือขององค์กร ซึ่งการนำเสนอนั้น นักบัญชีควรจะใส่ใจจัดทำอย่างมีหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี           ทั้งนี้ก็เพื่อให้งบการเง...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
14 ผู้ชม

          ถึงแม้ว่าธุรกิจ SME จะมีระบบการบริหารงานที่ไม่ยุ่งยาก และผู้ประกอบการเองอาจไม่มีความรู้ด้านการเงินและบัญชีมากนัก โดยเฉพาะเรื่องของงบการเงิน แต่เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตได้ดีนั้น เจ้าของกิจการควรให้ความสำ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
13 ผู้ชม

          ความสำคัญของการทำบัญชีที่ดี หากคุณเข้าใจก็จะเป็นประโยชน์มาก เพราะหากมีการทำบัญชีไม่ถูกต้อง  ยังส่งผลให้ผู้ที่ทำงบการเงิน เมื่อนำไปวิเคราะห์แล้วขาดความเชื่อถือ  ยิ่งหากเป็นสถาบันการเงินด้วยแล้วก็ยากที่จะปล่...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
14 ผู้ชม

               การจัดทำบัญชีธุรกิจบริการ (Service Business) เป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่ให้ผลประโยชน์ หรือเป็นการสร้างความพึงพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยจะได้รับผลตอบแทนที่อยู่ในรูปของค่าบ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

                 กระดาษทำการสำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน เป็นกระบวนการจัดทำบัญชีของธุรกิจ ที่เป็นการเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์รายการบัญชี หรือการบันทึกรายการในสมุดบัญชีขั้นต้น ซึ่งตามหลักการบัญชีคู่นั...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

                    สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี เมื่อวานนี้เราก็ได้บอกเกี่ยวกับลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไปแล้ว 7 ข้อ นะคะ วันนี้เราก็จะมาต่อกับอีก 7 ข้อที่เหลือกันค่ะ 8. ความระมัดระวัง หลักความระม...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
13 ผู้ชม

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้กำหนดลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไว้ในแม่บทการบัญชี 14 ข้อ ดังนี้ 1. ความเข้าใจได้ ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้งบการเงินใช้ข้อมูล 2.ความเกี่ย...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
18 ผู้ชม

                   การจัดทำงบการเงินให้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร และเป็นไปตามหลักการบัญชีซึ่งที่รับรองทั่วไปนั้น หมายความถึง การบันทึกข้อมูลและการจัดทำงบการเงินนั้นได้ใช้หลั...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

                   งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (statement of comprehensive income) หมายถึง งบการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการสำหรับงวด เพื่อสรุปผลการเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีในบ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
15 ผู้ชม

1.ผู้มีอำนาจทำการแทนกิจการจะต้องลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ในงบดุลและงบกำไรขาดทุน ทุกหน้า ส่วนเอกสารงบการเงินอื่น ให้ผู้มีอำนาจทำการแทนกิจการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรอง 2.งบการเงินของบริษัทจำกัดให้ระบุข้อความไว้ในหน้างบดุลด้วยกว่า "...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน