จดทะเบียนบริษัท

คำค้นคู่มือการจดทะเบียน  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ เป็นคลังข้อมูลธุรกิจ และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความสามารถในการแข่งขัน โดยกรมมีนโยบายให้บริการแบบมืออาชีพ และอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1,295 ผู้ชม

ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ 1. ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้า หรือให้บริการไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี 2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้า หรือให้บริการที่ได้รับยกเว้น...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1,848 ผู้ชม

ข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจเดือนพฤษภาคม 2555                   นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผย...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1,551 ผู้ชม

การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด การจดทะเบียนเลิกบริษัท อาจมีเหตุต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบ 1. เลิกโดยผลของกฎหมาย * กรณีข้อบังคับกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น * ตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น * ตั้งบริษั...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1,401 ผู้ชม

กรุงเทพมหานคร   หน่วยงาน ที่ตั้งปัจจุบัน สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 (ปิ่นเกล้า) อา...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
5,247 ผู้ชม

ภาคเหนือ   จังหวัด ที่ตั้งสำนักงาน เชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชี...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1,485 ผู้ชม

การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การจองชื่อ ซึ่งการจองชื่อนิติบุคคลมิใช่ การจดทะเบียน แต่เป็นกระบวนการหนึ่งก่อนการจดทะเบียน เพราะต้องนำชื่อที่จองไว้ไปจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดต่อไป แต่ชื่อที่ท่านจะจองและนำไปจด...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1,803 ผู้ชม

รายการที่ต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง -เลิกชนิดประกอบกิจการ บางส่วน และ/หรือเพิ่มใหม่ -เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ -ย้ายสำนักงานใหญ่ -เปลี่ยนผู้จัดการ -เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่ -เพิ่มหรือลดเงินทุน -ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1,048 ผู้ชม

ตัวอย่างการจดทะเบียนหจก. รูปแบบธุรกิจ 1. ประเภทของห้างหุ้นส่วน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แบ่งห้างหุ้นส่วนออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ห้างหุ้นส่วนสามัญ (2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
8,311 ผู้ชม

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัดนั้น ผู้ขอจดทะเบียนต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อกรอกในคำขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียน คือ 1. ข้อบังคับ (ถ้ามี) 2. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่ชำระแล้ว 3. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการบริษัท 4. รายชื่อกรรมการที...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
4,156 ผู้ชม

หน้า:    1   2
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน