จดทะเบียนบริษัท

คำค้น[center]เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี[/center] wanwan006คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1)รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (แบบ ลช.5)รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3)งบการเงิน ณ วันเลิกบริษัทรายละเอียดบัญชีและสรรพเอกสาร (แบบ ลช.6)แบบรับรองการตรวจ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ณ วันเลิกกิจการในการชำระบัญชี ต้องลงสวันที่เท่าไรค่ะ ถ้างบเลิกกิจการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 ค่ะ wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ขั้นตอนการจดเลิกบริษัทหรือการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด การจดเลิกบริษัทหรือการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัท มีขั้นตอนดำเนินการรวม 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. จัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

บริษัทจดทะเบียนเลิกแล้วจะต้องชำระบัญชีให้เสร็จภายในเวลาเท่าใดและต้องประกาศหนังสือพิมพ์เรื่องเลิกบริษัทภายในกี่วัน ถ้าลืมประกาศหนังสือพิมพ์ จะต้องทำอย่างไรคะ wanwan016ตอบ: กฎหมายไม่ได้กำหนดเวลาไว้ว่าจะต้องชำระบัญชีให้เสร็จภายในเวลาเท่าใด ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

+++ หากการชำระบัญชียังไม่เสร็จสิ้นเกินกว่า 1 ปี ผู้ชำระบัญชีจะต้องจัดทำงบดุลเพื่อส่งให้ผู้สอบบัญชีรับรองความถูกต้องเพื่อเข้าที่ประชุมใหญ่เป็นประจำทุกปีจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้นหรือไม่ อย่างไรคะ wanwan004
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

รายงานการชำระบัญชีต้องทำย่างไรค่ะ ใครเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำค่ะ ตอบ: wanwan034 wanwan019 wanwan021
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

[center]*** การจดทะเบียนเลิก และ ชำระบัญชีบริษัทจำกัด ***[/center] wanwan029บริษัทจำกัดอาจเลิกกันได้หลายกรณี ดังต่อไปนี้1. เลิกโดยผลของกฎหมายกรณีข้อบังคับกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้นตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

++++ กรณีเลิกประกอบการธุรกิจเมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเลิกประกอบธุรกิจด้วยเหตุใดๆโดยมิได้มีการชำระบัญชี ++++ ให้ส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีภายใน 90 วันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ และให้สารวัตรใหญ่บัยชีเก็บรั...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

สงสัยว่า ผู้ชำระบัญชี คือใครครับ และจำเป็นต้องเป็นเป็นกรรมการหรือเปล่าครับ ผู้ชำระบัญชี ไม่แน่เสมอไปค่ะว่า จำเป็นจะต้องเป็นกรรมการแต่อาจจะเป็นผู้รับมอบอำนาจก็ได้ค่ะ ซึ่งผู้ชำระบัญชี - ผู้มีหน้าจดเลิกบริษัท -ผู้มีหน้าที่ทำงบการเงิน ณ งวดบัญ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
14 ผู้ชม

          การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทสมัยก่อนต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ร่วมก่อตั้งอย่างน้อย 7 คน ส่วนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องใช้เวลาอีกหลายวัน แต่สมัยนี้รูปแบบการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการปรับเปลี่ยนให้รวดเร็...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
68 ผู้ชม

หน้า:    1   2
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน