จดทะเบียนบริษัท

คำค้นสินค้าที่มีเพื่อขาย  =  สินค้าคงเหลือต้นงวด  +  ซื้อสุทธิ
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
32 ผู้ชม

          การบัญชีต้นทุนคือการรวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์พื้นฐานการจัดทำรายงานการเงินรวมถึงการวิเคราะห์ จำแนกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการบริหารต้นทุนตามความต้องการของผู้ประกอบการเช่นโรงงาน โ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
13 ผู้ชม

          บัญชีต้นทุน (Cost Accounting) เป็นวิธีการทำบัญชีที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนทุกอย่างของธุรกิจ ซึ่งสมัย ก่อนจะอยู่ในประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำบัญชีแบบขั้นพื้นฐานเพื่อจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกา...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

          บัญชีต้นทุน (Cost Accounting) เป็นวิธีการทำบัญชีที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนทุกอย่างของธุรกิจ ซึ่งสมัย ก่อนจะอยู่ในประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำบัญชีแบบขั้นพื้นฐานเพื่อจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกา...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
10 ผู้ชม

                  การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) จัดเป็นวิธีการทางบัญชีที่เป็นการทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนของธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์พื้นฐานในการจัดทำรายงานทางการเงิน ตลอดจนทำก...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
8 ผู้ชม

                 ความหมายของการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ (Job order costing) เป็นวิธีการบัญชีต้นทุนอย่างหนึ่ง ที่รวบรวมข้อมูลตามประเภทของงาน สัญญา หรือคำสั่งผลิตแต่ละงานไว้ต่างหากจากกัน ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการคำนว...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
9 ผู้ชม

                ความหมายของการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ (Job order costing) สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้ให้คำจำกัดความของการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำไว้ว่าเป็นวิธีการบัญชีต้นทุนอย่างหนึ่ง ที่รวบร...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

               ลักษณะของการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตเป็นการคำนวณต้นทุนการผลิต ซึ่งใช้กับกิจการที่ทำการผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก มีการผลิตต่อเนื่องกันไป ปกติจะผลิตสินค้าเพื่อเก็บไว้ขายในภายหล...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
14 ผู้ชม

              วิธีการบัญชีต้นทุนรวม  บางครั้งอาจจะเรียกว่า  “ วิธีต้นทุนเต็ม ”  หมายถึง  การคํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ในงวดหนึ่งประกอบด้วย&nb...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

          บทบาทของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการบัญชีต้นทุน คือ การคำนวณต้นทุนขายและการแสดงสินค้าคงเหลือ เพื่อจัดทำงบการเงินต่อไป ในส่วนของการบริหารจัดการสามารถจะนำข้อมูลทางด้านการบัญชีต้นทุนมาใช้ในการ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

หน้า:    1   2
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน