จดทะเบียนบริษัท

คำค้น                  ทางด้านสำนักงานประกันสังคมในตอนนี้ ได้เปิดให้บริการดี ๆ ถึงสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่ ย่อมได้รับบริการอย่างเต็มรูปแบบจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งรูปแบบการให้บริการที...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
13 ผู้ชม

                    ในตอนนี้ทางด้านสำนักงานประกันสังคมส่วนใหญ่ ยังคงเดินหน้าที่จะสร้างความสมดุล เกี่ยวกับการรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับสถานประกอบการ พร้อมทั้งผู้ประกันตนหรือลูกจ้างทุกราย โดยล่าสุดสำนักงา...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

                หลากหลายกรณีที่อาจจะส่งผล ทำให้ข้อมูลของผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงไป หรือแม้กระทั่งผู้ที่ยังไม่เคยได้ทำประกันสังคม หากต้องการจะทำประกันสังคม ย่อมต้องติดตามกับบริษัทประกันสังคมโดยตรง เพราะฉะนั้นแล้ว ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
10 ผู้ชม

                หลากหลายเหตุผล หลากหลายเหตุการณ์ ที่อาจจะส่งผลทำให้ผู้ประกันตนต้องว่างงาน หรือไม่มีงานทำ ซึ่งในกรณีนี้ทางด้านผู้ประกันตน จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ในกรณีว่างงานได้เช่นเดียวกัน แต่...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
9 ผู้ชม

สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทนประกันสังคม 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ตลอดระ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
10 ผู้ชม

               พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ 22 มิ.ย.58 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ (20 ต.ค.58) นายโกวิท สัจจวิเศษ รองเลขาธิการ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
13 ผู้ชม

             สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนที่ออกจากงาน ต้องการใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน หลังจากออกจากงาน นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันส...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
10 ผู้ชม

 ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม(สปส.)แนะนำให้ผู้ประกันตนที่เป็นโสด ควรทำเอกสารระบุชื่อผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ทดอทนไว้ล่วงหน้าให้ขัดเจนและถูกต้อง พร้อมใส่เลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่รับสิทธิให้ชัดเจน สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแท...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1,055 ผู้ชม

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบันผ่านห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ได้เลย!         &nb...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1,725 ผู้ชม

           สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนที่ออกจากงาน ต้องการใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน หลังจากออกจากงาน     &nbs...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
3,454 ผู้ชม

หน้า:    1
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน