จดทะเบียนบริษัท

คำค้น



โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2539 โดยประเมินให้โจทก์เสียภาษีที่ขาดไปจำนวน 57,755.19 บาท เบี้ยปรับ 122,074.38 บาท และเงินเพิ่มคำนวณถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544 จำนวน 49,380.69 บาท รวมเ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ส่วนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้มีการปรับลดจากเดิมผู้มีเงินได้เสียภาษีตามขั้นบันได 5 ขั้น คือ 1. ผู้มีเงินได้ 0-1 แสนบาท ยื่นเสียภาษีในอัตรา 5% 2. ผู้มีเงินได้ 100,001-500,000 บาท เสียในอัตรา 10% 3. ผู้มีเงินได้ 500,001-1 ล้านบาท เสียในอัตรา 20% 4....
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ค่ารักษาพยาบาลรวมเป็น เงินได้พึงประเมินที่นำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, VAT - บริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแก่กรรมการต้องจ่ายอย่างไรค่ะ wanwan027 ตอบ: wanwan036 wanwan037 wanwan037 wanwan037 wanwan038
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

การประกอบธุรกิจมีรูปแบบองค์กรธุรกิจแบ่งออกเป็นหลายประเภท อาทิ การประกอบกิจการในฐานะเจ้าของกิจการคนเดียว กิจการในลักษณะห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล กิจการในรูปแบบของนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ดิฉันทำกิจการรับเหมาก่อสร้าง อยากทราบว่าต้องเสียภาษาีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีด้วยหรือป่าวค่ะ...? ตอบ: *** กิจการรับเหมาก่อสร้างจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีด้วยค่ะ *** ซึ่งในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน ของทุกปี บุคคลที่มี...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอะไรบ้างคะ wanwan036ตอบ: [center] +++ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา +++ wanwan037[/center] -ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะ ซึ่งลุกจ้างหรือผู้รับหน้าที่หือตำแหน่งงานได้จ่ายไปโดยสุจริตตามห...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นแล้ว ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องทำอะไรบ้าง ? 1.ขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้เกิดขึ้น กรณีเป็นผู้มีเงินได้ ที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ได้แก่ เป็นคนต่างด้าว หรือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งเว้นแ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

หากมีเงินได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และเลือกที่จะนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้มีเงินได้จะต้องนำดอกเบี้ยที่ได้รับทั้งหมดในปีภาษีนั้นมารวมคำนวณ หรือเลือกนำมาเพียงเฉพาะบางส่วน หรือบางรายการได้หรือไม่ ตอบ: กรณีเงินได้ปร...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้น ตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 100,000 ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5   6
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน