จดทะเบียนบริษัท

คำค้นรูปแบบบัญชีแยกประเภทที่นิยมใช้จะมีอยู่ 2 ประเภทคือ 1.บัญชีแยกประเภททั่วไปแบบมาตรฐาน โดยจะมี ลักษณะเป็นแบบตัวที ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือด้านซ้าย(เดบิต)และด้านขวา(เครดิต) ประเภทของบัญชีจะแยกประเภทแบ่งออกได้ดังนี้ 1.1บัญชีประเภทสินทรัพย์ คือบ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
81 ผู้ชม

หลักการบันทึกบันชีมี 2หลักการคือ 1.หลักการบัญชีเดี่ยว เป็นหลักการบันทึกบัญชีอย่างง่ายเพียงแค่จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะถือเป็นหลักการทำบัญชีที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถทราบผลการดำเนินว่าเป็นอย่างไร 2.หลักการบันทึกบั...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
126 ผู้ชม

          กิจการส่วนใหญ่จะทำการบันทึกรายการค้าในสมุดบันทึกรายวันทั่วไปก่อน แล้วจึงจะทำการจำแนกรายการค้าออกเป็นหมวดหมู่ โดยผ่านรายการที่เป็นสมุดรายวันทั่วไปไปมาสู่บัญชีแยกประเภท ซึ่งตามหลักบัญชีคู่จะทำให้กิจการสามารถนำข้อมู...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
79 ผู้ชม

การจัดทำบัญชีของแต่ละบริษัท ต่างก็เป็นการจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินทุกรายการ  ทั้งที่ในแบบของรายได้รับเข้ามาและการใช้จ่ายออกไป  เพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินการว่าควรจะได้กำไรหรือขาดทุนมากน้อยแค่ไหน ซึ่งประโยชน์ของการจัดทำบัญชีราย...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
65 ผู้ชม

              หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับสมุดรายวันสักเท่าไหร่ แต่สำหรับนักบัญชีแล้ว ย่อมต้องเข้าใจและสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี เพราะสมุดรายวันก็คือสมุดบัญชีที่จะใช้สำหรับทำการจดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
76 ผู้ชม

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี สมุดบัญชีขั้นต้น หรือ สมุดรายวัน เป็นสมุดบัญชีที่เราใช้เพื่อจดบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างแรก โดยการจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องจดบันทึกโดยเรียงตามลำดับก่อนหลังของการเกิดรายการค้า ประเภทของสมุดบัญชีขั...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
141 ผู้ชม

                  สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี หลักการบันทึกรายการในสุมดรายวันทั่วไป มีอยู่ด้วยกัน 2 หลักการ คือ หลักการบัญชีเดี่ยว เป็นหลักการบันทึกบัญชีอย่างง่าย เพราะแค่จดบันทึกรายการค้าที่เ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
87 ผู้ชม

                 สมุดรายวันเฉพาะ สมุดรายวันเฉพาะเป็นสมุดรายวันข้นต้นประเภทหนึ่ง เหมาะสำหรับกิจการที่มีรายการค้าเกิดขึ้นจำนวนมาก กิจการแต่ละแห่งจะมีสมุดรายวันเฉพาะกี่เล่มก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการดำเนินงานของกิ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
66 ผู้ชม

รูปแบบบัญชีแยกประเภทที่นิยมใช้จะมีอยู่ 2 ประเภทคือ 1.บัญชีแยกประเภททั่วไปแบบมาตรฐาน โดยจะมี ลักษณะเป็นแบบตัวที ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือด้านซ้าย(เดบิต)และด้านขวา(เครดิต) ประเภทของบัญชีจะแยกประเภทแบ่งออกได้ดังนี้ 1.1บัญชีประเภทสินทรัพย์ คือบ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
76 ผู้ชม

 ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น -สมุดรายวันทั่วไป เป็น สมุดบัญชีที่ใช้บันทึกรายการขั้นต้นทุกรายการที่ไม่ได้บันทึกไว้ในสมุดรายวันเฉพาะ ในทุกกิจการจำเป็นต้องมีสมุดรายวันทั่วไป กรณีที่กิจการไม่ใช้สมุดรายวันเฉพาะ สมุดรายวันทั่วไปจึงเป็นสมุดบัญชีขั้น...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1,611 ผู้ชม

หน้า:    1   2
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน