จดทะเบียนบริษัท

คำค้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ไหม wanwan005ตอบ: wanwan017 wanwan003 wanwan002 wanwan001 wanwan001
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

บริษัทได้ทำสัญญาค้ำประกันร่วม ต้องนำมารวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้ด้วยหรือไม่
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

การพาไปทัศนาจรต่างจังหวัดในแต่ละปีเมื่อมีการทำงานเพื่อมุ่งผลสำเร็จของงานตามแผนที่นายจ้างวางไว้ และประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ผู้ประกอบการบางราย ก็กำหนดระเบียบเป็นสวัสดิการพนักงาน โดยจัดให้ไปทัศนาจรต่างจังหวัด เพื่อเป็นการพักผ่อน หลังจากการทำงานมาตลอ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

+++กิจการต้องดูที่สัญญาเช่าว่ามีข้อตกลงกันอย่างไร ถ้าลักษณะการเช่าอาคารเป็นสัญญาเช่าการเงิน ผู้เช่าจะต้องคิดจำนวนที่เสื่อมค่าได้ของทรัพย์สิน โดยปันส่วนไปแต่ละงวดบัญชีตลอดอายุที่คาดว่าจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ที่เป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับนโยบ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

อยากขอตัวอย่างการออกตั๋วสัญญาใช้เงินค่ะตอบ: ตั๋วสัญญาใช้เงินต้องไปขอวงเงิน กับธนาคารเหมือนการขอเครดิต ประเภท เงินกู้เบิกเกินบัีญชีหรือ อาจขอเป็นครั้งคราว เมื่อใช้เสร็จ ชำระเงินตามตั๋วแล้ว ขอโอนวงเงินไปเป็นเงินกุ้่เบิกเกินบัญชีหรือ วงเงินกู้เบิกเกินบั...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

สัญญาการเช่ารถระบุว่าไม่รวมภาษีต่าง ๆ หมายถึงภาษีอะไรบ้าง wanwan037ตอบ: ภาษีป้าย ภาษีสรรพสามิต ภาษีขนส่ง เป็นต้นค่ะ wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

จ่ายค่าประกันสังคมแล้วได้อะไร wanwan033ตอบ: -สิทธิการรักษาพยาบาล-สิทธิการเลี้ยงดูบุตร-สิทธิกรณีชราภาพ-สิทธิบำเหน็จ,บำนาญ ฯลฯ[center]+++++ wanwan016 wanwan016 +++++[/center]ตอบ: wanwan016 wanwan016กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุท่านสามารถเข้ารับการ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

การเปลี่ยนจากสัญญาเช่าการดำเนินการเป็นสัญญาเช่าการเงิน เพื่อเสียภาษีทำยังไงครับ wanwan020
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

สภาวิชาชีพบัญชีประกอบด้วยสมาชิกซึ่งประกอบวิชาชีพบัญชีต่างๆ รวมหกด้านด้วยกัน ตอนที่ผมสมัครเป็นสมาชิกของสภาฯ จําเป็นต้องเลือกเป็นสมาชิกสังกัดด้านใดด้านหนึ่งด้วยหรือไม่ ? ... ตอบ: +++อนุญาตแห่งประเทศไทย ดังนั้นในด้านกฎหมายสมาคมฯไม่สามารถโอนสมาชิกภาพของ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
2 ผู้ชม

[center][/center]การเรียกเก็บเงินสมทบ-นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเป็นรายปี-เงินสมทบให้คำนวณจากค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปี คนละไม่เกิน 240,000 บาทต่อปี-กำหนดอัตราเงินสมทบตามความเสี่ยงภัยของกิจการนายจ้าง-เมื่อมีการชำระเงินสมทบติดต่อกัน 3 ปีปีที...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน