จดทะเบียนบริษัท

คำค้นกำไรสะสมปลายปี  =  กำไรสะสมต้นปี  +  กำไรสุทธิ  -  เงินปันผลจ่าย
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
36 ผู้ชม

ต้นทุนขาย  =  สินค้าคงเหลือต้นงวด  +  ซื้อสุทธิ  -  สินค้าคงเหลือปลายงวด
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
105 ผู้ชม

          บัญชีสินค้าคงเหลือ เป็นบัญชีที่ค่อนข้างควบคุมลำบากในทางปฏิบัติ เพราะรายละเอียดมากมาย เมื่อเจ้าหน้าที่กรม สรรพากรเรียกตรวจสอบบัญชีนี้ ส่วนใหญ่มักจะเจอเหตุการณ์ที่ สินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริงแต่ไม่ตรงกับตัวเลขในบัญชี ท...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
9 ผู้ชม

                การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจัดการสินค้าสามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่การสั่งซื้อไปจนถึงการขายออกทำให้จำเป็นต้องอา ศัยข้อสันนิษฐาน เพราะจำนวนสินค้าเข้าออกในแต่ละบริษัทมีจำนวนมากโดยการดำเนินธุรกิจมักมี...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
9 ผู้ชม

                     พนักงานทำบัญชีต้องทำความเข้าใจ และต้องชี้แจงให้เจ้าของกิจการทราบถึงการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้กำหนดให้ผู้ทำบัญชีจะต้องจัดทำบัญชีเพื่อให้ม...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
12 ผู้ชม

การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 1. บันทึกเมื่อสิ้นงวด วิธีนี้จะเป็นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อสินค้า การส่งคืนสินค้า การรับคืนสินค้า ส่วนลด และค่าขนส่งสินค้า เมื่อซื้อไว้ในแต่ละบัญชี เช่น เมื่อมีการซื้อสินค้ากิจกา...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

หากกิจการต้องการทราบมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ถ้าต้องไปตรวจนับสินค้าคงเหลือจริงอาจจะต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น วิธีการหนึ่งในการคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือคือการใช้วิธีอัตรากำไรขั้นต้น จะทำให้ได้ มูลค่าสินค้าคงเหลือในราคาท...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
16 ผู้ชม

หลักการตีราคาสินค้าคงเหลือ (Inventory Valuation) การตีราคาสินค้าคงเหลือ วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ จรัญ ตันมา (2548 : 127) กล่าวถึงวิธีการตีราคาสินค้าเพื่อกำหนดราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด มี 3 วิธีคือ 1. การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน (Cost Method...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
9 ผู้ชม

            สินค้าคงเหลือมีอะไรบ้าง สินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนอย่างหนึ่งซึ่งกิจการมีวัตถุประสงค์ของการถือครองไว้เพื่อขายในกิจกรรมการดำเนิน โดยปกติของธุรกิจ หรือมีวัตถุประสงค์ในอีกลักษณะหนึ่งเพื่อการนำไปใช้ผลิตเ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

                  สินค้าอุตสาหกรรมประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต และวัตถุดิบ ในกรณีที่กิจการมิได้มีระบบบัญชีราคาต้นทุน และไม่อาจคำนวณราคาทุนของสินค้าที่ผลิตสำเร็จรูป หรือราคาทุนของสินค้าระหว่า...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
8 ผู้ชม

หน้า:    1   2
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน