จดทะเบียนบริษัท

คำค้น          เคยมีสงสัยกันไหมคะว่า จริงหรือเปล่า ที่เราเคยได้ยินกันว่างานบัญชีเป็นงานส่วนที่สำคัญ ด้วยเป็นพื้นฐานของทุกองค์กร นักบัญชีนั้นต้องอยู่กับการวิเคราะห์ตัวเลข ตรวจสอบบัญชี ต้องคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขอยู่เสมอ คนทำงานด้านบัญ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
9 ผู้ชม

           สำหรับคนที่มีหน้าที่ทำบัญชีย่อมจะทราบดีอยู่แล้วว่า งานบัญชีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจดบันทึกรายรับรายจ่าย การจัดเก็บ การรวบรวมและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีอย่างมีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการจัดทำรา...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
10 ผู้ชม

     การตลาดเป็นเครื่องมือทางการบริหารการจัดการที่จำเป็นอย่างมากสำหรับบริษัทและองค์กรต่างๆที่ได้นำการตลาดมาใช้ในการดำเนินงาน การเลือกใช้เพียงบางส่วนเพื่อให้องค์กรสามารถสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเช่นการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐห...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
14 ผู้ชม

          หลายๆ หน่วยงานหรือองค์กร ล้วนแล้วแต่มีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีที่มีความแตกต่างกันออก ไป ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความเข้าใจหรือการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของแต่ละกิจการ ซึ่งจะพบได...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
12 ผู้ชม

ไม่ใช่ว่าใครจะเป็นนักบัญชีก็ได้ นักบัญชีต้องมีคุณสมบัติหลายประการที่เกี่ยวข้องกับงาน กับผู้คนและอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการ เราลองมาดูว่าคุณสมบัติของนักบัญชีที่เป็นที่ต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
13 ผู้ชม

          เคยไหมที่คนในที่ทำงานไม่เข้าใจคุณ และคุณก็ไม่เข้าใจคนในที่ทำงาน เหมือนว่าคุยกันต่างภาษาทั้งๆที่ก็ ไม่ใช่แต่สื่อความเข้าใจกันไม่ได้นั้นเพราะว่าคุณกำลังบกพร่องในการสื่อสาร เรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องของทักษะที่ต้องได้รับก...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
12 ผู้ชม

                 ข้อพิจารณาในการเลือกประเภทขององค์กรธุรกิจ ในการเลือกรูปแบบขององค์กรธุรกิจ ส่วนใหญ่จะมองที่ 4 ประเด็นหลักใหญ่ๆคือ -ลักษณะ/รูปแบบขององค์กรธุรกิจที่จะประกอบการ ผู้ประกอบการจะต้องทราบก่อนว่...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
12 ผู้ชม

การประกอบธุรกิจ การค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง หรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญห...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
10 ผู้ชม

                ธุรกิจทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมาแล้ว สามารถเลือกดำเนินธุรกิจ 3 รูปแบบ คือ กิจการเจ้าของคนเดียว (Individual Proprietorship) เป็นรูปแบบของการดำเนินกิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวคือผู้ก่อตั้งกิจการ โด...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
13 ผู้ชม

 คนสามประเภท         สังคมของคนทำงานในยุคปัจจุบันนี้ เรามักจะพบว่ามีคนอยู่ในสังคมนี้ส่วนใหญ่จะมีสามประเภทซึ่งเป็นสามประเภทที่ไม่ควรมีอยู่ในองค์กรการทำงาน ซึ่งสามประเภทที่ว่าคือ -เป็นพวกที่อยู่ในภาวะที่ขาดอำนาจไม่ได้ พอไม...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1,207 ผู้ชม

หน้า:    1
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน