จดทะเบียนบริษัท

คำค้นค่ารถแท็กซี่ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมค่ะ ตอบ: ไม่ได้ค่ะ.
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
8 ผู้ชม

[center] wanwan016การรายงานเงินสดในงบการเงิน[/center] กิจการอาจนำเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินสดย่อยมารวมกัน แสดงในหัวข้อเงินสดและเงินฝากธนาคาร เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการแรกในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ในปัจจุบันหลายกิจการเลือกที่จะนำรา...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

บิลเงินสดที่ถูกต้องนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้แต่อยากทราบว่านำมาคำนวณภาษีได้ไหมค่ะ wanwan012
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
1 ผู้ชม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยอะไรบ้างคะ wanwan036
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

+++วางแผนเกี่ยวกับเงินสด เป็นวิธีการที่ช่วยให้กิจการมีเงินสดเพียงพอที่จะใช้จ่ายในระยะเวลาหนึ่ง โดยมีการจัดทำงบประมาณตามที่วางแผนไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนเกี้ยวกับเงินสด คือ งบประมาณเงินสด (Cash Budget) เป็นงบประมาณที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเกี่ยวกับ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
2 ผู้ชม

เงินสดปันผลเราจะต้องจ่ายจากอะไรค่ะ...? ตอบ: เงินสดปันผล ( Cash Dividend ) : ** เงินสดปันผลจะจ่ายจากกำไรสะสม ** การที่จะจ่ายได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณเงินสดที่กิจการถืออยู่ว่ามีเพียงพอหรือไม่ การจ่ายเงินสดปันผลจะทำให้ในงบดุลมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านส...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

[center] wanwan001 การรับเงินสดจากค่าขายหน้าร้าน[/center] เมื่อกิจการมีการดำเนินงานได้รับเงินค่าขายสด วิธีการควบคุมเงินสดจากการขายให้รัดกุม คือ การใช้เครื่องบันทึกเงินสด ( Cash Register ) โดยกำหนดให้มีพนักงานประจำเครื่อง เป็นผู้รับผิดชอบจำนวน...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ถ้าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กบันทึกบัญชีโดยผ่านบัญชีเงินสดโดยส่วนใหญ่ จะต้องถือเป็นข้อยกเว้นหรือไม่ ถ้าใช่จะต้องบอกไว้ในรายงานของผู้สอบอย่างไร :'(ตอบ: ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กต้องปฏิบัติงานและรับรองบัญชีตามที่อธิบ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

บิลเงินสด ต่างกับใบเสร็จรับเงินอย่างไรค่ะ wanwan023ตอบ: ต่างกันตรงที่ บิลเงินสดิเป็นการขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดค่ะ แต่ใบเสร็จรับเงิน อาจเป็นหลักฐานการัรับเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ผ่านมาแล้วค่ะ
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

ผลต่างที่เกิดขึ้นกับการจ่ายเงินสด wanwan036 wanwan021ตอบ: wanwan033 wanwan034 wanwan035
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
0 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน