จดทะเบียนบริษัท

คำค้นการทำบัญชีกระแสเงินสดนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด หากเราเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระเบียบ ซึ่งจะนำนำข้อมูลเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับสภาพกระแสเงินสดในปัจจุบัน ส่วนหน้าที่สุดท้ายในการสรุปงบกระแสเงินสดออกมาในรูปแบบที่ถูกต้องจะต้องเป็นหน้า...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

                       สิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการทำธุรกิจเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของการเงิน ซึ่งบริษัทใดมีความสามารถในการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวได้อย่างลงตัวที่สุด ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ไ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
12 ผู้ชม

                   หากคุณเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลที่เป็นถูกต้องและเป็นระเบียบการทำบัญชีกระแสเงินสดนั้นก็จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากต่อไป ประโยชน์ที่จะได้นั่นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพกระแสเงินสดของใ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
12 ผู้ชม

                         ระบบบัญชีเบื้องต้นในส่วนของบริษัทที่ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจที่ควรจะทำก็ คือ งบกำไรขาดทุนประจำเดือนเพื่อทำให้ผู้ประกอบการได้ทราบว่า ที่ผ่านมาผลการดำเน...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
10 ผู้ชม

                  สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี งบกระแสเงินสด คือ งบที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงการได้มาและใช้ไปของเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ซึ่งงบกระแสเงินสดจะแสดงให้เห็นถึงกระแสเงิ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
10 ผู้ชม

              สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี 1. วิธีการคํานวณ เป็นการปรับปรุงรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานด้วยรายการในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการจัดทํา มีดังนี้ 1. เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน 2 งวดบั...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

             สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี วันนี้เราก็จะมาแนะนำเพื่อนๆ ให้ทราบถึงรูปแบบของงบกระแสเงินสดค่ะ สำหรับรูปแบบของงบกระแสเงินสดนั้น เราสามารถที่จะแสดงได้ 2 วิธี ดังนี้ 1. วิธีทางตรง จะแสดงกระแสเงินสดรับและเงิ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
15 ผู้ชม

          สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี ก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการจำแนกรายการในงบกระแสเงินสด ตอนที่1 กันไปแล้วนะคะ วันนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องของ การจำแนกรายการในงบกระแสเงินสด ตอนที่ 2 กันต่อค่ะ เงินสดรับ จากการ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
11 ผู้ชม

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี เราสามารถที่จะจําแนกรายการตามการตัดสินใจทางด้านการเงินในกิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้ 1.กิจกรรมการดําเนินงาน เป็นการแสดงกิจกรรมหลักที่ ก่อให้เกิดรายได้ของหน่วยงาน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนและหน...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
12 ผู้ชม

              เงินสดนั้นถือว่าเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน อีกทั้งยังเปลี่ยนมือได้เร็ว ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมรักษาเงินสดให้มีความรัดกุม เพื่อให้ปลอดภัยจากการทุจริตและสูญหาย  สำหรับช่องทางที่เง...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
10 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน