จดทะเบียนบริษัท

คำค้น          ในทางบัญชีแล้วเจ้าของกิจการทุกประเภทย่อมมีความเกี่ยวข้องกับการเสียภาษี ไม่ว่าจะต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือแม้แต่บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ทุกคนก็เข้าข่ายที่จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีทั้งสิ้น การบันทึกบัญชีเกี่ยวกั...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
36 ผู้ชม

         ในทางบัญชีแล้วเจ้าของกิจการทุกประเภทย่อมมีความเกี่ยวข้องกับการเสียภาษี ไม่ว่าจะต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือแม้แต่บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ทุกคนก็เข้าข่ายที่จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีทั้งสิ้น  การบันทึกบัญชีเกี...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
55 ผู้ชม

           ภาษีขาย คือ ภาษีที่มีมูลค่าเพิ่มที่ทางผู้ประกอบการมีการจดทะเบียนได้มีการเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้า หรือผู้ที่รับบริการเมื่อได้มีการขายสินค้า หรือได้มีการชำระค่าบริการ ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทางผู้ประ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
58 ผู้ชม

                    กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำใบกำกับภาษีที่มีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ถูกต้องครบถ้วน เมื่อได้รับการร้องขอให้ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับฉบับใหม่ที่ถุกต้อง...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
47 ผู้ชม

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้เจ้าหน้าที่สรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งแนะนำผู้จ่ายเงินได้และผู้มีเงินได้ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่นอกสำนักงานหรือนอกสถานที่เป้นครั้งคราว ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
37 ผู้ชม

ในการทำธุรกิจอาจจะมีผู้ประกอบการคนเดียวที่ประกอบธุรกิจหลายประเภท บางธุรกิจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและบางธุรกิจไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นการเฉลี่ยภาษีซื้อจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องจัดการกับภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในธุรกิจทั้งสองประเภทอย...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
42 ผู้ชม

                                  ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ Vat เป็นภาษีสำหรับผู้บริโภคเท่านั้น เมื่อเราซื้อสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการค้าจะคิดคำนวณภาษีและบวกไปกับราคาสิ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
39 ผู้ชม

                แหล่งที่มาของเงินได้ เราสามารถแบ่งออกเป็นเงินได้จากในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งเงินได้จากแหล่งต่างๆ นี้ จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ ให้เราทำการพิจารณาจาก เงินได้เกิดจากแหล่งในปร...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
37 ผู้ชม

           ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมไปถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย ดังนี้ บริ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
54 ผู้ชม

                     สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิจะต้องคำนวณกำไรสุทธิของรายได้จากกิจการ หรือจาก กิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี นำหักรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ได้มีการระ...
เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
39 ผู้ชม

หน้า:    1   2   3   4   5
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน