จดทะเบียนบริษัท

คำศัพท์บัญชี

ค้นหาคำศัพท์ทางบัญชี ได้โดยใส่คำที่ต้องการค้นหา
คำค้นA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ลำดับ
คำศัพท์
คำอธิบาย

6
กระดาษทำการ
Work Sheet

7
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
Cash Flow from Operating Activities

8
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
Cash Flow from Investing Activities

9
การกลับรายการปรับปรุง
Reversing Entries

10
การขายสินค้า
Sale

11
การดำรงอยู่ของกิจการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่อง
The Going Concern

12
การตัดสินใจปิดโรงงานชั่วคราว
Temporary Shutdown Decisions

13
การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิด หรือ ยกเลิกแผนก
Drop Product or Drop Section Decisions

14
การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ
Special - Order Decisions

15
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า
Lower of Cost or Net Realizable Value

16
การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต
Process Costing

17
การบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง
Perpetual

18
การบันทึกรายได้
The Revenue Realization

19
การปิดบัญชี
Closing Entries

20
การผ่านรายการ
Posting

21
การรวมหุ้น
Stock Splits Down

22
การเปรียบเทียบกันได้
Comparability

23
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้
The Matching Principle

24
การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม
Representational Faithfulness

25
การแก้ไขรายการผิดพลาด
Correction of Errors

26
การแบ่งแยกหุ้น
Stock Splits Up

27
การโอนตั๋วเงิน
Negotiation of Bill

28
การใช้หน่วยเงินตราในการบัญชี
The Monetary Unit

29
การใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม
The Objectivity Principle

30
กำลังการผลิตว่างเปล่า
Idle Capacity

31
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
Profit (Loss) before Interest and Income Tax Expenses

32
กำไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการให้บริการ
Profit (Loss) from the Sale of Good and the endering of Service

33
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
Net Profit (Loss)

34
กำไรขั้นต้น
Gross Profit

35
กำไรสะสม
Retained Earnings

36
กิจกรรมจัดหาเงิน
Financing Activities

37
กิจกรรมดำเนินงาน
Operating Activities

38
กิจกรรมลงทุน
Investing Activities

39
กิจการร้านเจ้าของคนเดียว
Individual Proprietorship

หน้า:    1
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี เงิน สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน