จดทะเบียนบริษัท

คำศัพท์บัญชี

ค้นหาคำศัพท์ทางบัญชี ได้โดยใส่คำที่ต้องการค้นหา
คำค้นA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ลำดับ
คำศัพท์
คำอธิบาย

51
Correction of Errors
การแก้ไขรายการผิดพลาด

52
Closing Entries
การปิดบัญชี

53
Corporate Income Tax
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

54
Cash Disbursements Journal
สมุดรายวันจ่ายเงิน

55
Copyrights
ลิขสิทธิ์

56
Chart of Account
ผังบัญชี

57
Cash on Hand, Cash
เงินสดในมือ

58
Cash at Bank
เงินฝากธนาคาร

59
Current Account
ประเภทกระแสรายวัน

60
Cash Short and Over
เงินขาดและเกินบัญชี

61
Check Returned
เช็คคืน

62
Cost of Sales
ต้นทุนขาย

63
Credit Note
ใบลดหนี้

64
Capital Expenditures
รายจ่ายฝ่ายทุน

65
Cost of Production Reports
งบต้นทุนการผลิตหรือรายงานด้นทุนการผลิต

66
Clock Card
บัตรลงเวลา

67
conversion Costs
ต้นทุนแปรสภาพ

68
Deferred Incomes
รายได้รับล่วงหน้า

69
Drawing Account
บัญชีเงินถอน

70
Deferred Costs
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

71
Depletion
มูลค่าเสื่อมสิ้น

72
Doubtful Debt
หนี้สงสัยจะสูญ

73
Depreciation
มูลค่าเสื่อมสิ้น

74
Deposit in Transit
เงินฝากระหว่างทาง

75
Debit Note
ใบเพิ่มหนี้

76
Development Costs
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

77
Discounting Notes Receivable
ตั๋วเงินรับขายลด

78
Dishonored Notes Receivable
ตั๋วเงินรับในมือขาดความเชื่อถือ

79
Dishonored Discount Note Receivable
ตั๋วเงินรับขายลดขาดความเชื่อถือ

80
Drop Product or Drop Section Decisions
การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิด หรือ ยกเลิกแผนก

81
Expenses
ค่าใช้จ่าย

82
Equity
ส่วนของเจ้าของ

83
Extraordinary Items Net
รายการพิเศษ สุทธิ

84
Exploration Costs
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ

85
Equivatent Units
หน่วยที่ผลิตเสร็จ

86
Financial Statement
งบการเงิน

87
Fair Value
มูลค่ายุติธรรม

88
Fiscal Year
ปีการเงิน

89
Financing Activities
กิจกรรมจัดหาเงิน

90
Freight
ค่าขนส่งสินค้า ค่าระวาง

91
Fixed Account
ประเภทฝากประจำ

92
For Bank
ต้นฉบับสำหรับธนาคาร

93
For Customer
สำเนาสำหรับลูกค้า

94
First - in, First - out
ตีราคาตามหลักเข้าก่อน - ออกก่อน

95
Foreign Bill
ตั๋วแลกเงินต่างประเทศ

96
Finished Goods
สินค้าสำเร็จรูป

97
Gross Profit
กำไรขั้นต้น

98
General Ledger
สมุดแยกประเภททั่วไป

99
General Journal
สมุดรายวันทั่วไป

100
Good in Process
สินค้าระหว่างผลิต

หน้า:    1   2   3   4   5
รับจดทะเบียนบริษัท
ค้นหาข้อมูล
เพียงกรอกคำค้นหาลงในช่องด้านล่าง

บทความ

เพิ่มเติม
รับข่าวสารจากเรา
เพียงกรอกอีเมล์ของคุณลงในช่องด้านล่าง


ค้นหาข้อมูลตามแท็ก
จดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี เงิน สินทรัพย์ ค่าบริการ ค่ารับรอง อากรแส ค่าจ้างแรงงาน แรงงานเด็ก ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ขนส่งระหว่างประเทศ ขนส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ภาษี การส วิ เลิกกิจการ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่า ทรัพย์สิน ภาษีมูลค่าเพิ่มของแถม ของแถม ประเด็นความผิด ภาษีอากร สวัสดิการประกันสังคม สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ภาษีการ แฮ การส่งเสริมการลงทุน เงินปันผล วิกฤ สั วิชาชีพบัญชี การเลิกและชำระบัญชี การเลิกกิจการ ข้อตกลงอาเซียน การโอนกิจการ การควบกิจการ ประชาคมอาเซียน สุดยอกอาเซียน สมุ กิ อากร สาร คู่มือการจดทะเบียน จดทะเบียน สุ สารส ขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ ภาษีการค้า ภัย กระ ใบเพิ่มหนี้ แฮ๊กข้อมูล ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ค่าลดหย่อน รั สิ ภาระภาษี มา วิกฤตมหาอุทกภัย ภาษีเงินได้นิติบุคลล ค่าเบี้ยปรับ สังคมมนุษย์ องค์กร สภาวิ ออกกำลั สมุดรายวัน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบอาเซียน รับมืออาเซียน ความพร้อมประชาคมอาเซียน ทำลายของเสีย งานระหว่างผลิต งานระหว่างทำ กิจการส่งออก อากรขาเข้า อากรขาออก มนุษย์กับความสุข ความสุขของมนุษย์ ภัยคุกคามเทคโนโลยี ค่าคลอดบุตร เลิกประกอบธุรกิจ บัญชีต้นทุน สารสนเทศ งบการเงินได้นิติบุคคล บัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ ผังบัญชี งบทดลอง ค่าเสื่อมราคา กรม สภาวิชาชีพบัญชี การ นิติบุคคลอาคาร บัญชีเดี่ยว ตั๋วเรียกเก็บ ตั๋วอาวัล ปิดกิจการ หนี้สูญ ชำระบัญชี การเงิน บัญชี ออกกำลังกาย สุขภาพดี สุขภาพ สถาบันวิชาชีพบัญชี สารพัดเมนู ร่างกายแข็งแรง การนอน สัญญากู ภาษีมูล อาหาร อากรแส ภาษี สำ การวา เงินบริจาค สัญญากู้เงิน งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงิน นำเข้าส่งออก ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าคงเหลือ สต๊อคสินค้า คลอดบุตร ประกันสังคม สิทธิค่าเช่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมบัญชี-ฟรี สินค้าเกษตรบุกตลาดอินเดีย เงินบำนาญ ภาษีเงินได้ ชราภาพ การวางแผนภาษี อาหารเพื่อสุขภาพ ทดสอบสินค้า อากรแสตมป์ เงินสด หนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานบัญชี นนทบุรี สำนักงานบัญชี งบการเงิน จดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
qrcodepangpondAdd Friend

เลขที่ 47/103 หมู่ที่ 9 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
© Copy Right. Pang Pond. All Rights Reserved. | รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี
ติดตามเราผ่าน