บันทึกบัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสม


จำนวนเงินค่าเสื่อมราคา ไม่ว่าจะคำนวณด้วยวิธีใดก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเสื่อมราคาจะไม่ได้ถูกนำไปบันทึกรายการด้วยลดยอดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ถาวรโดยตรง

 

ส่วนใหญ่จะใช้บัญชีสำหรับปรับมูลค่าสินทรัพย์ ชื่อบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม การนำต้นทุนหรือราคาทุนเริ่มแรกหักออกด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมจะทำให้ทราบว่า สินทรัพย์มีมูลค่าตามบัญชีเหลือเท่าใด ณ วันที่จัดทำงบการเงิน

 

ดังนั้นบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมจีงเป็นบัญชีปรับลดมูลค่าสินทรัพย์เพื่อให้ทราบว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น ณ วันใดวันหนึ่งหลังจากที่ได้มีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์แล้วบันทึกบัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสม

วันที่: 23 มิ.ย. 2555


Tags: วิธีคิดค่าเสื่อมราคาอาคาร ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงาน วิธีคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง ค่าเสื่อมราคา กรมบัญชีกลาง ค่าเสื่อมราคาอยู่หมวดไหน คิดค่าเสื่อมราคารถยนต์ ราคาซาก คือ