ค่าใช้จ่ายในการผลิต


ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ค่าใช้จ่ายในการผลิต                
ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปในกระบวนการผลิตจะประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 3 ประเภทด้วยกัน คือ วัตถุดิบใช้ไปในการผลิต ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในกการผลิตในการคำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปจะประกอบไปด้วย ดังนี้
-เงินเดือนและค่าแรงงานการผลิต
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
-ค่าภาชนะบรรจุหีบห่อ
-ค่ากำลังไฟฟ้า ค้าน้ำประปาในการผลิต
-ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต
-ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ
-ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 ค่าใช้จ่ายในการผลิต

วันที่: 23 มิ.ย. 2555


Tags: ค่าใช้จ่ายในการผลิต oh ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต คํานวณ อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร ค่าใช้จ่ายในการผลิต ที่เกิดขึ้นจริง การปันส่วนต้นทุนแผนกบริการให้แผนกผลิต