ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน


      ค่าใช้จ่ายที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเป็นภาพสะท้อนถึงต้นทุนของสินค่าและค่าบริการที่กิจการใช้ประโยชน์ไปแล้วตลอดงวดจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ยอดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะมีความแตกต่างจากยอดเงินสดจ่ายตลอดงวดรอบระยะเวลาบัญชี หากพิจารณารายการค่าเสื่อมราคาซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการจ่ายชำระเงินสดออกไป

ดังนั้นการปรับค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างให้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์เงินสดจึงต้องนำเอารายการค่าเสื่อมราคา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสดรายการอื่นๆมาหักออกจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของงบกำไรขาดทุน  นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเงินสดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังอาจจะมีความแตกต่างเนื่องจากประเด็นของช่วงเวลาการรับรู้ค่าใช้จ่าและเงินสดจ่ายที่เกิดขึ้นจริง การบันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีจะรับรู้เมื่อสินค้าหรือบริการถูกนำมาใช้ประโยชน์ 


เมื่อ: 23 มิ.ย. 2555
10,312 ผู้ชม


Tags: ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ งบประมาณ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ดำเนิน งาน operating expense มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน สูตร คำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน งบกําไรขาดทุน ต้นทุนการดําเนินงาน มีอะไรบ้าง