งบกําไรขาดทุน ประกอบด้วย


- กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (Profit (Loss) Before Interest and
Income Tax Expenses) หมายถึง ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย แต่ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและก่อนภาษีเงินได้ หากมีผลขาดทุนให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ

- ดอกเบี้ยจ่าย (Interest Expenses) หมายถึง ดอกเบี้ยจ่ายหรือค่าตอบแทนเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเงินหรือเงินทุน

- ภาษีเงินได้ (Income Tax Expenses) หมายถึง ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ คำนวณขึ้นตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร

- กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (Loss) From Ordinary Activities) หมายถึง กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจตามปกติ หรือเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามปกติของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน รวมทั้งกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกาประกอบธุรกิจหรือการดำเนินงานดังกล่าว

- รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary Items Net) หมายถึง รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจกกรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน จากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ และไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นประจำหรือเกิดขึ้นไม่บ่อย เช่น ค่าเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอย่างอื่นรายการพิเศษนี้ให้แสดงเป็นยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่รายการพิเศษเป็นผลขาดทุนให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ

- กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit (Loss)) หมายถึง กำไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแล้ว หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ



งบกําไรขาดทุน ประกอบด้วย

วันที่: 23 มิ.ย. 2555


Tags: งบกําไรขาดทุน หมายถึง งบกําไรขาดทุนแบบหลายขั้น งบกําไรขาดทุนแบบบัญชี แบบฟอร์มงบกําไรขาดทุน excel ตัวอย่างงบกําไรขาดทุนของบริษัท งบกําไรขาดทุน ภาษาอังกฤษ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกําไรขาดทุนจําแนกค่าใช