ฐานภาษี คือ


ฐานภาษี  คือ  สิ่งที่เป็นเงื่อนไขให้บุคคลต้องเสียภาษี  หรือสิ่งที่เป็นมูลเหตุให้บุคคลต้องเสียภาษี

ฐานภาษีที่สำคัญ  ได้แก่

1.เงินได้  (Income)  เป็นฐานภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่รายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องเสียภาษี

2.ทรัพย์สิน  (Property)  เป็นฐานภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่มีทรัพย์สินอันอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เสียภาษี  ซึ่งได้แก่ ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีรถยนต์  ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  ภาษีกองมรดก

3.สินค้าและบริการ  (Goods and Servies)  เป็นฐานภาษีที่เรียกเก็บจากบุหรี่  สุรา  การสั่งสินค้าเข้า  การแสดงมหรสพ  หรือที่เรียกว่า  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีสรรพสามิต  ภาษีศุลกากร  อากรมหรสพ

4.สิทธิพิเศษในการประกอบการ  (Licences)  เป็นฐานภาษีที่เรียกเก็บจากค่าธรรมเนียมในการอนุญาตให้ประกอบกิจการ  ไม่ว่าจะมีลักษณะผูกขาดหรือไม่ ฐานภาษี คือ

วันที่: 23 มิ.ย. 2555


Tags: ฐานภาษีคืออะไร อัตราภาษีคืออะไร และสัมพันธ์กันอย่างไร ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง ขยาย ฐาน ภาษี คือ ฐานภาษี 2560 ฐาน ภาษี สำคัญ อย่างไร อัตราภาษีคืออะไร มีอะไรบ้าง ภาษีเงินได้ หมาย ถึง