ตลาดแบบขายตรง


ตลาดแบบขายตรง

ตลาดแบบขายตรง
ขายตรง หมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้ริโภคโดยตรงที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภคหรือขอผู้อื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ โดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระ
ตลาดแบบตรง หมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค
ผู้บริโภค หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้จำหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรงผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้จำหน่ายอิสระ
ผู้จำหน่ายอิสระ หมายความว่า บุคคลท่ำด้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรง และนำสินค้าหรือบริการดังกล่าวไปเสนอขายตรง
ตัวแทนขายตรง หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รัมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกกิจขายตรงห้นำสินค้าหรือบริการไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค ตลาดแบบขายตรง

วันที่: 23 มิ.ย. 2555


Tags: พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2560 พรบ.ขายตรง pdf พรบ ขายตรง 2560 พรบ ขายตรงและตลาดแบบตรง 2560 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2559