งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง


[Total: 2 Average: 5]

        มีคนเคยกล่าวว่า “ผู้ใดที่เข้าใจงบการเงิน ก็เสมือนได้ลายแทงของธุรกิจ” เพราะประโยชน์ของงบการเงิน คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ ดังนั้นผู้ที่สามารถอ่านและเข้าใจในงบการเงิน ก็จะสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพคล่องของกิจการ โอกาสการเติบโต และคุณภาพในการดำเนิน งานภายในของกิจการนั้นๆ และไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการเท่านั้นที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับงบการเงิน ยังมีบุคคลอีกหลายกลุ่มที่สามารถนำข้อมูลจากงบการเงินไปใช้ประโยชน์ได้ อาทิ เช่น

1. คู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจนั้นๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ลูกค้า(ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการของกิจการ) และเจ้าหนี้ (ผู้ให้เงินลงทุนแก่กิจการ เช่น สถาบันการเงินต่างๆ) ซึ่งกลุ่มลูกค้า จะใช้ข้อมูลจากงบการเงินเพื่อประเมินว่าราคาของสินค้าและบริการของธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ สมเหตุสมผลหรือไม่ ในขณะที่กลุ่มเจ้าหนี้ จะใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อประเมินสภาพคล่อง ความมั่นคงและความสามารถในการชำระหนี้ก่อนการอนุมัติเงินทุนหรือสินเชื่อแก่กิจการ

2. ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ จะใช้ประโยชน์จากงบการเงินในการวิเคราะห์และประเมินโครงสร้างเงินทุนกิจการ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกิจการหรือเพื่อปรับปรุงกลยุทธการลงทุนและการดำเนินงานต่างๆให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

3. ลูกจ้างและพนักงาน ข้อมูลที่ดีในงบการเงินจะทำให้ลูกจ้างและพนักงานมีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพความมั่นคงของกิจการ  อีกทั้งลูกจ้างและพนักงานสามารถนำงบการเงินมาอ้างอิงในการเรียกร้องค่าจ้างและสวัสดิการตามความเหมาะสม

4. รัฐบาล เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการจัดเก็บภาษีของกิจการ โดยใช้ข้อมูลของงบการเงินเป็นตัวอ้างอิง นอกจากนี้รัฐบาลยังรวบรวมข้อมูลงบการเงินของกิจการในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสนับสนุนอุตสาหกรรมหรือวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

5. ผู้ลงทุน งบการเงินเป็นรายงานสำคัญสำหรับนักลงทุน เพื่อใช้ในการพิจารณาผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน เพื่อนำมาวิเคราะห์โอกาสการเติบโตของกิจการก่อนตัดสินใจว่าควรจะลงทุนในกิจการนั้นๆหรือไม่

ดังนั้น จะเห็นได้ว่างบการเงินเป็นข้อมูลทางบัญชีที่สำคัญต่อบุคคลหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม งบการเงินประกอบด้วยรายงานข้อมูลหลายประเภท ซึ่งมีความเหมาะสมในการงานต่อบุคคลแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายรายละเอียดส่วนประกอบของงบการเงิน เพื่อให้กลุ่มบุคคลมีความรู้เบื้องต้นและสามารถเลือกงบการเงินแต่ละประเภทไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

งบการเงินประกอบไปด้วย

1. รายงานงบดุล (Balance Sheet) หรือ งบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นงบที่แสดงรายละเอียดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนทุนของเจ้าของกิจการ เป็นการบอกรายละเอียดโครงสร้างกิจการโดยภาพรวม ซึ่งผู้อ่านงบดุลจะต้องเข้าใจในหลักสมการบัญชี “สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนทุนของเจ้าของกิจการ” ดังนั้นรายงานงบดุลจึงเป็นรายงานที่เหมาะสำหรับเจ้าของ/ผู้บริหาร กลุ่มเจ้าหนี้การค้าและผู้ลงทุน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

2. รายงานงบกำไรขาดทุน (Income Statement ) เป็นรายงานแสดงถึงความสามารถดำเนินการของกิจการ ในการบริหารจัดการขายสินค้าหรือบริการให้เกิดรายได้  พร้อมทั้งควบคุมค่าใช้จ่าย จนเกิดเป็นผลกำไรให้กับกิจการ ดังนั้นรายงานงบกำไรขาดทุนจึงเป็นรายงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กับบุคคลทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล

3. รายงานงบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) เป็นรายงานที่แสดงให้เห็นทิศทางการบริหารเงินสดของกิจการ เป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของกิจการ จึงเป็นรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน กลุ่มเจ้าหนี้การค้าและผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ (Statement of changes in Equity) เป็นรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในรายการส่วนทุนของเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงกำไรหรือขาดทุนสะสม , เงินทุนที่ได้รับเพิ่มหรือจ่ายคืนให้กับเจ้าของ เป็นต้น จึงนับว่าเป็นรายงานที่แตกย่อยออกมาจากงบดุล จึงทำให้รายงานนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร/เจ้าของกิจการรวมทั้งนักลงทุนผู้เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ

ดังนั้น หากพิจารณาส่วนประกอบงบการเงินดังที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่างบการเงินจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลหลายกลุ่มหากมีการจัดทำข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง งบการเงินก็จะเป็นรายงานที่มีประโยชน์สำหรับกิจการและผู้สนใจ ได้มากกว่าการเป็นข้อมูลเพื่อเสียภาษีให้แก่รัฐบาลเพียงอย่างเดียว



 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ ( Notes to financial statements )
 • งบการเงิน ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง
 • ความน่าเชื่อถือ ของ งบการเงิน
 • กรณี บริษัท ประชุมอนุมัติงบการเงิน ไม่ทัน
 • หมายเรียก ผู้ต้องหา ไม่ได้ ยื่นงบการเงิน
 • ประโยชน์ของ กระดาษทำการ สำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
 • ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน (ตอน 1)
 • งบการเงินด้วย EXCELLกรณีมีหลาย Sheet
 • สอนทำบัญชี สอนปิดงบการเงิน
 • เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรต้องแก้ไขงบการเงินไหมค่ะ

 • งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง

  วันที่: 23 มิ.ย. 2555


  Tags: เนื้อหาสําคัญกว่ารูปแบบ ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ของงบการเงิน คือ ข้อสมมติในการจัดทํางบการเงินตามแม่บทการบัญชี วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลจากงบการเงิน ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี มีใครบ้าง ผู้ใช้งบการเงิน ภาษา ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี มีใครบ้าง ผู้ใช้งบการเงิน มีกี่ประเภท วัตถุประสงค์ของงบการเงิน งบการเงิน คือ ประโยชน์ ของ งบ การเงิน ต่อ ผู้ บริหาร ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน การ ใช้ ประโยชน์ จาก งบ การเงิน ผู้ใช้งบการเงิน ภาษาอังกฤษ