ผู้ใช้งบการเงินและความต้องการข้อมูล


- ผู้ลงทุน เป็นเจ้าของเงินทุน รวมทั้งที่ปรึกษา ต้องการข้อมูลที่ช่วยในการพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนตากการลงทุน เพื่อตัดสินใจในการซื้อขายหรือถือเงินลงทุนนั้นต่อไป


- ลูกจ้าง ลูกจ้างรวมทั้งกลุ่มตัวแทน ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงและความสามารถในการทำกำไรของนายจ้าง ใช้ประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายค่าตอบแทน บำเหน็จบำนาญและโอกาสในการจ้างงาน


- ผู้ให้กู้ ต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการพิจารณาว่าเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะได้รับชำระเมื่อครบกำหนด


- ผู้ขายสินค้าและเจ้าหนี้อื่น ต้องการข้อมูลช่วยในการตัดสินใจว่าหนี้สินจะได้รับชำระเมื่อครบกำหนด


- ลูกค้า ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าอเนื่องของกิจการกรณีที่มีความสัมพันธ์กันมานาน หรือต้องพึ่งพาอาศัยกัน ผู้ใช้งบการเงินและความต้องการข้อมูล

วันที่: 23 มิ.ย. 2555


Tags: เนื้อหาสําคัญกว่ารูปแบบ ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ของงบการเงิน คือ ข้อสมมติในการจัดทํางบการเงินตามแม่บทการบัญชี วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลจากงบการเงิน ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี มีใครบ้าง ผู้ใช้งบการเงิน ภาษา ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี มีใครบ้าง ผู้ใช้งบการเงิน มีกี่ประเภท วัตถุประสงค์ของงบการเงิน งบการเงิน คือ ประโยชน์ ของ งบ การเงิน ต่อ ผู้ บริหาร ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน การ ใช้ ประโยชน์ จาก งบ การเงิน ผู้ใช้งบการเงิน ภาษาอังกฤษ