เลิกประกอบการธุรกิจ


กรณีเลิกประกอบการธุรกิจ
เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเลิกประกอบธุรกิจด้วยเหตุใดๆโดยมิได้มีการชำระบัญชี ให้ส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีภายใน 90 วันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ และให้สารวัตรใหญ่บัยชีเก็บรักษาเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีร้องขอให้สารวัตรใหญ่มีอำนาจขยายเวลาส่งมอบบัญชีแลกเอกสารได้ แต่ระยะเวลาที่ขยายเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 180 วันนับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วนถูกต้อง สารวัตรใหญ่บัญชีมีอำนาจเรียกให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด
                                                                                                                                  กรณีเลิกประกอบการธุรกิจ • กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง
 • ธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เป็นนิติบุคคล ไม่เป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้น...
 • ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก
 • ความสำคัญของนักบัญชี การบัญชีนั้นสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ ทำไมต้องทำบัญชี
 • การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า
 • อาชีพ และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ นักบัญชี
 • เรียนรู้หลักการจัดทำบัญชีธุรกิจบริการและระบบวงจรบัญชี
 • บันทึกรายได้ ธุรกิจเช่าซื้อ
 • ธุรกิจรับจ้างทำของ
 • การบัญชีและการเงินนั้นมีส่วนสำคัญต่อการทำธุรกิจ

 • เลิกประกอบการธุรกิจ

  วันที่: 18 ก.ย. 2555


  Tags: เลิกประกอบธุรกิจ งบกำไรขาดทุน งบการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล เลิกบริษัท ชําระบัญชี ขั้นตอนการเลิกบริษัท กรมสรรพากร ปิดบริษัท pantip ภาษีเลิกกิจการ ค่า ใช้ จ่าย ปิด บริษัท ตัวอย่างรายงานการประชุมเลิกบร