สถาบันวิชาชีพบัญชี


สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

 

          สภาวิชาชีพบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้


- กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในระดับมาตรฐานสากล


- กำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามาตรฐานวิชาชีพ และตามที่กฏหมายกำหนด


- พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ การฝึกอบรมรวมถึงให้คำปรึกษาหรือออกแนวปฏิบัติให้มีความชัดเจน


- ร่วมมือและประสานงานกับองค์การต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์


- ผลักดันให้เกิดการพัฒนา และใช้ประโยชน์รายงานทางการเงิน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส


- เสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ เพื่อผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีวิชาชีพบัญชี


 

สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีสถาบันวิชาชีพบัญชี

วันที่: 3 ต.ค. 2555


Tags: สถาบันวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี งบการเงิน สถาบันวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี แจ้งชั่วโมงอบรม สภาวิชาชีพบัญชี อบรม สภาวิชาชีพบัญชี มีหน้าที่อะไรบ้าง ต่ออายุสภาวิชาชีพบัญชี พิมพ์ใบเสร็จสภา