สินค้าคงเหลือ


 การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
-วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง (Perpetual Inventory) เป็นระบบที่บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเพียงบัญชีเดียว ทุกครั้งที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า จะนำมาบันึกในบัญชีสินค้าคงเหลือทำให้บัญชีสินค้าคงเหลือเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในระหว่างงวด
-วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory) เป็นระบบบัญชีที่บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อวันสิ้นงวด ภายหลังดารตรวจนับละตีราคาสินค้าคงเหลือซึ่งทำให้บัญชีสินค้าคงเหลือมียอดคงเหลือไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวดบัญชี แต่บัญชีสินค้าคงเหลือจะเปลี่ยนแปลง ณ วันสิ้นงวด
                                                                                                                   การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ • การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ มีกี่วิธี
 • สินค้าคงเหลือ มีกี่ประเภท และมีความสำคัญยังไงบ้าง
 • การวางแผน การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ
 • สินค้าที่ควรรวมเป็นสินค้าคงเหลือ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการเท่านั้น
 • สินค้าคงเหลือมีอะไรบ้าง
 • การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยอัตรากำไรขั้นต่ำ
 • วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือเพื่อกำหนดราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด
 • วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด
 • สินค้าคงเหลือ
 • การบันทึกบัญชีเลิกกิจการขายสินค้าคงเหลือ

 • สินค้าคงเหลือ

  วันที่: 5 ต.ค. 2555


  Tags: สินค้าคงเหลือ งบการเงิน สต๊อคสินค้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล การตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวด การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวด สินค้าคงเหลือ บันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย การตีราคาสินค้าคงเหลือ สูตรส