สินค้าคงเหลือ


 การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
-วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง (Perpetual Inventory) เป็นระบบที่บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเพียงบัญชีเดียว ทุกครั้งที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า จะนำมาบันึกในบัญชีสินค้าคงเหลือทำให้บัญชีสินค้าคงเหลือเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในระหว่างงวด
-วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวด (Periodic Inventory) เป็นระบบบัญชีที่บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อวันสิ้นงวด ภายหลังดารตรวจนับละตีราคาสินค้าคงเหลือซึ่งทำให้บัญชีสินค้าคงเหลือมียอดคงเหลือไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวดบัญชี แต่บัญชีสินค้าคงเหลือจะเปลี่ยนแปลง ณ วันสิ้นงวด
                                                                                                                   การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือ

วันที่: 5 ต.ค. 2555


Tags: สินค้าคงเหลือ งบการเงิน สต๊อคสินค้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล การตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวด การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวด สินค้าคงเหลือ บันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย การตีราคาสินค้าคงเหลือ สูตรส