ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก


การบัญชีเดี่ยวมีผลประโยชน์ดังนี้

 

- เหมาะสมกับกิจการขนาดเล็ก และมีรายการค้าไม่มาก ส่วนใหญ่มักจะเป็นเจ้าของคนเดียว ซึ่งไม่ถูกบังคับให้ต้องมีการจัดทำบัญชี

 

- ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการจัดทำบัญชี เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องว่าจ้างนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถในการจดทำบัญชีคู่

 

- ไม่ต้องใช้สมุดบัญชีจำนวนมากเล่ม ตามลักษณะของบัญชีเดี่ยวจะบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดและรายการที่เกี่ยวกับบุคคล

 

- ไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี เนื่องจากเป็นบัญชีแบบง่ายๆระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก

วันที่: 8 ต.ค. 2555


Tags: บัญชีเดี่ยว งบการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล งบการเงิน ระบบบัญชีเดี่ยว ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า ระบบ บัญชี เดี่ยว ทั้งหมด รายงานระบบบัญชีเดี่ยว การคํานวณกําไรขาดทุนตามระบบบัญชีเดี่ยว สมุดบัญชีที่ใช้ในระ