ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการทำระบบบัญชี


                   การทำระบบบัญชี ก็เป็นงานศิลปะของการนำรายงานและเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึก ที่มีการจัดหมวดหมู่ สรุปผลและวิเคราะห์หรือตีความอย่างมีหลักเกณฑ์ เป็นการจดบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับ การและจ่ายเงิน และสิ่งที่มีค่าเป็นเงินต่างๆ ไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม่ำเสมอ โดยเป็นระเบียบและถูกต้องตามหลักการ ทำให้สามารถแสดงผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได้ วัตถุประสงค์ของการทำระบบบัญชี การทำระบบบัญชีมีวัตถุประสงค์และประโยชน์ต่อบริษัทหลายอย่าง ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมรักษาสินทรัพย์ของกิจการได้ โดยจะช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการ ที่อยู่ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าผลของการดำเนินงานที่ผ่านมา กิจการมีกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนเท่าใด และการทำระบบบัญชียังช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งว่า กิจการในสินทรัพย์ ทุน และหนี้สิน ที่เป็นส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจำนวนเท่าใด การทำระบบบัญชีช่วยในการบริหาร การทำบัญชีเป็นการรวบรวมสถิติอย่างหนึ่งของบริษัท ที่ช่วยในการบริหารงาน และให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงาน รวมถึงการควบคุมกิจการให้ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลัง และเป็นการบันทึกการจำแนกตามประเภทของรายการค้าไว้ ก็เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญ ญัติว่าด้วยการทำบัญชีของกิจการต่างๆ การวางระบบบัญชีจะต้องใช้เวลาการติดตามผล ไม่มีระบบบัญชีใดๆ ที่สำเร็จรูป เหมือนกับซอฟแวร์บัญชีที่เหมาะสมกับทุกกิจการ ทำให้การวางระบบบัญชีจะต้องใช้เวลาในการติดตามผล และต้องมีการแก้ไขระบบบัญชีและเอกสารที่จัดทำในขั้นต้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการทำงานของกิจการต่างๆ เพื่อให้พนักงานบัญชีได้ทำความเข้าใจและทำการทดสอบการทำงานของระบบบัญชี โดยอาจใช้เวลาหนึ่งไตรมาส หรือนานกว่านั้น ก่อนที่จะทำเป็นคู่มือระบบบัญชีเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป เป็นเพราะสภาพการดำเนินธุรกิจในบางประเด็น ที่อาจเกิดปัญหาจากความต้องการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร หรือเกิดจากสภาพการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงระบบบัญชีและเอกสารให้เหมาะสม การปรับปรุงจะต้องมีการกระทำร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้วย เมื่อเทียบกับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ ควรจะมีการประเมินความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ของการบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าสามารถรับได้ที่จุดใด รวมถึงความพึงพอใจจากลูกค้า ที่จะได้รับบริการที่เร็วขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วในส่วนของพนักงาน ถ้าประเมินแล้วมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะยอมรับได้ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีและการควบคุมภายในใหม่ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการทำระบบบัญชี

วันที่: 15 ต.ค. 2555


Tags: การทำบัญชี การวางระบบบัญชี บัญชี บัญชีภาษีอากร วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี ประโยชน์ของการเรียนบัญชี ความสำคัญของการทำบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี เอกสารที่จําเป็นในการจัดท