การทำลายสินค้า ของเสีย และ เศษซาก


การทำลายสินค้า ของเสียและเศษซาก
การลงรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับของเสียเกินปกติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัย สินค้าหมดอายุ มีขั้นตอน ดังนี้
 

- ต้องมีการตรวจสอบสภาพสินค้าดังกล่าวว่า เสียหายตามเงื่อนไขที่แต่ละกิจการได้กำหนดไว้หรือไม่
 

- เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำลายของเสีย เศษซากจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ให้มีบุคคลอย่างน้อยประกอบด้วย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย หรือฝ่ายตรวจสอบ(ถ้ามี) ร่วมสังเกตการณ์ละลงลายมือชื่อเป็นพยานร่วมในการตรวจสอบ
 

- ก่อนทำลายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรจังหวัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน สรรพากรอาจส่งเจ้าหน้าที่ไปดูการทำลายตามความเหมาะสม  • การทำลายสินค้า
  • การทำลายสินค้า ของเสีย เศษซาก
  • ขั้นตอนปฏิบัติการทำลายสินค้าเสื่อมชำรุด
  • การทำลายสินค้าหากไม่มีเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากรจะได้รึป่าว

  • การทำลายสินค้า ของเสีย และ เศษซาก

    วันที่: 18 ต.ค. 2555


    Tags: ทำลายของเสีย งบการเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ขั้นตอนการขายเศษซาก ขายเศษซาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างหนังสือขอทําลายสินค้า การ ทําลายสินทรัพย์ สรรพากร ตัวอย่าง หนังสือแจ้งทําลายสินค้า แบบฟอร์ม ทําลายสินค้า แจ ขั้นตอนการขายเศษซาก ตัวอย่าง หนังสือแจ้งทําลายสินค้า การ ทําลายสินทรัพย์ สรรพากร ขายเศษซาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างหนังสือขอทําลายสินค้า หนังสือแจ้งทําลายสินค้า สรรพากร ทําลายสินค้า บันทึกบัญชี แจ้ง ทํา ลาย ทรัพย์สิน สรรพากร