สมุดรายวัน


 ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น
-สมุดรายวันทั่วไป เป็น สมุดบัญชีที่ใช้บันทึกรายการขั้นต้นทุกรายการที่ไม่ได้บันทึกไว้ในสมุดรายวันเฉพาะ ในทุกกิจการจำเป็นต้องมีสมุดรายวันทั่วไป กรณีที่กิจการไม่ใช้สมุดรายวันเฉพาะ สมุดรายวันทั่วไปจึงเป็นสมุดบัญชีขั้นต้นที่เป็นพื้นฐานสำคัญของทุกกิจการ
-สมุดรายวันเฉพาะ เป็นสมุดบัญชีที่ใช้บันทึกรายการขั้นต้นที่มีจำนวนมากและรายการเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น รายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ และ รายการรับเงิน เป็นต้น
                                                                                                                     ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น • สมุดบัญชีขั้นต้น สมุดรายวัน มีอะไรบ้าง
 • การทำบัญชีในสมุดรายวัน สิ่งง่ายๆที่ใครก็ทำได้
 • หาแบบฟอร์มสมุดรายวันซื้อ
 • หลักการบันทึกรายการใน สมุดรายวันทั่วไป
 • จำเป็นแค่ไหนที่ต้องใช้สมุดรายวันสำหรับการทำบัญชี
 • สมุดรายวันรับเงิน (Cash Receipts Journal)
 • หลักในการจัดทำบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่ว ๆ ไป
 • ระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสารทางบัญชีและระยะเวลาการลงบัญชีเมื่อเกิดรายการค้าขึ้นในส...
 • สมุดรายวันเฉพาะสำหรับกิจการที่มีรายการค้าเกิดขึ้นจำนวนมาก
 • สมุดรายวัน สมุดรายวันทั่วไป

 • สมุดรายวัน

  วันที่: 24 ต.ค. 2555


  Tags: สมุดรายวัน งบการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล สมุดรายวันซื้อสินค้า แบบฟอร์มสมุดรายวันเฉพาะ แบบฝึกหัดสมุดรายวันเฉพาะ พร้อมเฉลย แบบฟอร์มสมุดรายวันทั่วไป excel สมุดรายวันแยกประเภท 20 ตัวอย่าง รายงาน สมุด ราย