สมุดรายวัน


 ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น
-สมุดรายวันทั่วไป เป็น สมุดบัญชีที่ใช้บันทึกรายการขั้นต้นทุกรายการที่ไม่ได้บันทึกไว้ในสมุดรายวันเฉพาะ ในทุกกิจการจำเป็นต้องมีสมุดรายวันทั่วไป กรณีที่กิจการไม่ใช้สมุดรายวันเฉพาะ สมุดรายวันทั่วไปจึงเป็นสมุดบัญชีขั้นต้นที่เป็นพื้นฐานสำคัญของทุกกิจการ
-สมุดรายวันเฉพาะ เป็นสมุดบัญชีที่ใช้บันทึกรายการขั้นต้นที่มีจำนวนมากและรายการเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น รายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ และ รายการรับเงิน เป็นต้น
                                                                                                                     ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้นสมุดรายวัน

วันที่: 24 ต.ค. 2555


Tags: สมุดรายวัน งบการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล สมุดรายวันซื้อสินค้า แบบฟอร์มสมุดรายวันเฉพาะ แบบฝึกหัดสมุดรายวันเฉพาะ พร้อมเฉลย แบบฟอร์มสมุดรายวันทั่วไป excel สมุดรายวันแยกประเภท 20 ตัวอย่าง รายงาน สมุด ราย