ความแตกต่างของต้นทุน


 ความแตกต่างของต้นทุน
ความแตกต่างของวิธีการคิดต้นทุนแบบวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน คือการคำนึงถึงความสำเร็จบางส่วนของงานระหว่างทำต้นงวด วิธีเข้าก่อน-ออกก่อนจะพิจารณาหน่วยของงานระหว่างทำต้นงวดเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแยกจากหน่วยเริ่มและผลิตเสร็จในระหว่างงวด ในทางตรงกันข้ามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะไม่แยกหน่วยงานของงานระหว่างทำต้นงวดเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง แต่จะรวมเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลย วิธีนี้ส่งผลให้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อนแยกกการคำนวณต้นทนสำหรับหน่วยของงานระหว่างทำต้นงวดและหน่วยของงานที่เริ่มผลิตในระหว่างงวดออกจากกัน ซึ่งวิธีถัวเฉลี่ยจะเป็นที่นิยมมากกว่าเพร่าทำได้ง่ายกว่า หรือราคาวัตถุดิบทางตรง ต้นทุนแปรสภาพและระดับสินค้าคงเหลือมีค่าคงที่
                                                                                                                          ความแตกต่างของต้นทุน • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
 • วัตถุประสงค์ แนวคิด ของ บัญชีต้นทุน
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account)
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ (Conversion Costs)
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ (Production cost)
 • วิธี การปันส่วนต้นทุนร่วม สามารถทำได้
 • ต้นทุนขาย คือ (Cost of sales)

 • ความแตกต่างของต้นทุน

  วันที่: 25 ต.ค. 2555


  Tags: บัญชีต้นทุน งบการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้นทุนงวดเวลา ต้นทุนผันแปร มีอะไรบ้าง ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ คือ บัญชีต้นทุน หมายถึง ประเภทของต้นทุน ความหมายของต้นทุน ต้นทุนรวม คือ