ความแตกต่างของต้นทุน


 ความแตกต่างของต้นทุน
ความแตกต่างของวิธีการคิดต้นทุนแบบวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน คือการคำนึงถึงความสำเร็จบางส่วนของงานระหว่างทำต้นงวด วิธีเข้าก่อน-ออกก่อนจะพิจารณาหน่วยของงานระหว่างทำต้นงวดเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแยกจากหน่วยเริ่มและผลิตเสร็จในระหว่างงวด ในทางตรงกันข้ามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะไม่แยกหน่วยงานของงานระหว่างทำต้นงวดเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง แต่จะรวมเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลย วิธีนี้ส่งผลให้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อนแยกกการคำนวณต้นทนสำหรับหน่วยของงานระหว่างทำต้นงวดและหน่วยของงานที่เริ่มผลิตในระหว่างงวดออกจากกัน ซึ่งวิธีถัวเฉลี่ยจะเป็นที่นิยมมากกว่าเพร่าทำได้ง่ายกว่า หรือราคาวัตถุดิบทางตรง ต้นทุนแปรสภาพและระดับสินค้าคงเหลือมีค่าคงที่
                                                                                                                          ความแตกต่างของต้นทุนความแตกต่างของต้นทุน

วันที่: 25 ต.ค. 2555


Tags: บัญชีต้นทุน งบการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้นทุนงวดเวลา ต้นทุนผันแปร มีอะไรบ้าง ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ คือ บัญชีต้นทุน หมายถึง ประเภทของต้นทุน ความหมายของต้นทุน ต้นทุนรวม คือ