ภาระภาษีจากการขายหุ้น


ภาระภาษีจากการขายหุ้น

   -ถ้าผู้ขายหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาและหุ้นที่ซื้อขายเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ขายหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีจากผลกำไรที่ได้รับจากการขายหุ้น แต่ถ้าหุ้นที่ซื้อขายมิได้เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ขายหุ้นจะต้องนำผลกำไรจากการขายหุ้นไปคำนวณเพื่อเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า
   -ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ถ้าอยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน ก็จะได้รับยกเว้นภาษี แต่ถ้ามิใช่จะต้องถูกหักที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15
   -ในกรณีที่ผู้ขายหุ้นเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายประเทศไทย แม้ว่าผลกำรี่ได้รับจะไม่ต้องถูกหักที่จ่าย แต่ผลกำไรที่ได้รับจะต้องนำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 จากกำไรสุทธิ
   -ในการโอนขายหุ้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ต้องติดอากรแสตมป์ในอัตราร้อยละ0.1  ของราคาหุ้น

                                                                                                                       ภาระภาษีจากการขายหุ้นภาระภาษีจากการขายหุ้น

วันที่: 5 พ.ย. 2555


Tags: ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาระภาษี กําไรจากการขายหุ้น เสียภาษี นิติบุคคล ขายหุ้นบริษัทจํากัด เสียภาษีอย่างไร มาตรา40 4 ช แห่งประมวลรัษฎาก กําไรจากการขายหุ้น เสียภาษี นิติบุคคล ขายหุ้นบริษ