การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก


เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

 1. ความเป็นมากรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกันในการพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ (e-Starting Business) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การเริ่มต้นธุรกิจของประเทศ มีการประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้เป็น Single Form , Single
Point และ Single Number โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เลข 13 หลัก เลขเดียวกันทั้ง 3 หน่วยงาน
ช่วยให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจและผู้เสียภาษี ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการประกอบการ
และการติดต่อราชการได้เป็นอย่างดี

2. ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้เสียภาษีทุกประเภท ทั้งที่
เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง บริษัท
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม กิจการร่วมค้า บุคคลต่างด้าว รวมทั้งผู้จ่ายเงินได้ ใช้เลขประจำตัวผู้
เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ที่ใช้อยู่เดิม ในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษี การชำระภาษี การหักภาษีเงินได้ที่จ่าย การติดต่อราชการกับกรมสรรพากร รวมทั้ง
การจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทำใบกำกับภาษี การจัดทำใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

3. ผู้ที่ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

ผู้เสียภาษี การใช้เลข 13 หลัก หน่วยงานที่จัดทำและออกเลข
3.1 บุคคลธรรมดา ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
3.2 นิติบุคคลไทยและนิติบุคคลต่างประเทศที่ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลักเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3.3 คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญมิใช่นิติบุคคล บุคคลต่างด้าว กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง กิจการร่วมค้ามูลนิธิ สมาคม ผู้จ่ายเงินได้ ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรมสรรพากรกระทรวงการคลัง

4. การแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

4.1 การแก้ไขเลขประจำตัวฯในใบกำกับภาษีที่พิมพ์ไว้แล้ว
กรมสรรพากรได้ผ่อนปรนให้ผู้เสียภาษีใช้หนังสือรับรองการหักภาษีที่จ่าย ใบกำกับภาษี
ใบรับและใบส่งของ ที่จัดพิมพ์ไว้แล้วโดยใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิมต่อไปได้จนถึงวันที่
31 มกราคม 2556

4.2 การขอตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลข 10 หลัก
สำหรับผู้เสียภาษีรายเดิมที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากร และอยู่ในกลุ่มที่ต้องใช้เลข
ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ที่กรมสรรพากรออกให้ (ตามข้อ 3.3) ได้แก่ คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน
สามัญที่มิใช่ นิติบุคคล บุคคลต่างด้าว กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง กิจการร่วมค้า มูลนิธิ สมาคม ผู้จ่ายเงิน
ได้ เป็นต้น สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักใหม่ แทนเลข 10 หลักเดิม ได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร.1161 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

วันที่: 25 พ.ค. 2555


Tags: เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก ค้นหาเลขประจําตัวผู้เสียภาษี จากชื่อบริษัท เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของ ผู้จ่ายเงินได้ หาจากไหน ค้นหาเลขประจําตัวผู้เสียภาษี นิติบุคคล