เงินได้พึงประเมิน


 เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40

    เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ตามประมวลรัษฎากรแบ่งออกเป็น
- เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญเงินค่าเช่าบ้าน เงินได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างชำระหนี้ใดๆซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆที่ได้จาการจ้างแรงงาน
- เงินได้เนื่องจากหน้าที่การงาน หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวยณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินให้โดยไม่เสียค่าดช่า บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้นั้นไม่ว่าหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่รับทำไม่ว่าจะเป็นประจำหรือชั่วคราวเงินได้พึงประเมิน

วันที่: 4 ธ.ค. 2555


Tags: เงินได้พึงประเมิน เงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท หักค่าใช้จ่าย เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น เงินได้พึงประเมิน 40 2 เงินได้พึงประเมิน 2560 เงินได้พึงประเมิน คือ เงินได้พึงประเมินป