ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง


[Total: 2 Average: 5]

การหักเงินประกันผลงานของงานบริการรับเหมาก่อสร้าง

- เงินประกันผลงานที่ผู้รับจ้างมีหนี้ท่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างตามจำนวนที่ตกลงในสัญญา โดยยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินดังกล่าวจากเงินค่าจ้างในแต่ละงวด เพื่อเป็นการประกันผลงานนั้น เมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละงวดให้ผู้รับจ้างโดยมีการหักเงินประกันผลงานนั้น กรณีนี้ให้ถือเป็นรายได้ ของผู้รับจ้างทั้งหมดเต็มจำนวนของมูลค่างานที่แล้วเสร็จในแต่ละงวด และเมื่อผู้ว่าจ้างจ่ายคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอีก

- ผู้รับจ้างต้องนำเงินประกันผลงานที่ถูกผู้ว่าจ้างหักจากเงินค่าจ้างแต่ละงวดมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร โดยถือความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการเกิดขึ้นในขณะที่ได้รับเงินค่าจ้างแต่ละงวดตามมาตรา 78/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อมีการจ่ายเงินประกันผลงานคืนให้แห่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างไม่ต้องนำเงินประกันผลงานดังกล่าวมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก  • เงินประกันผลงานของงานบริการรับเหมาก่อสร้าง
  • ผลงานที่สำคัญของสมาคมนักบัญชีที่มีต่อวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง

    วันที่: 11 ธ.ค. 2555


    Tags: เงินประกันผลงาน รับเหมาก่อสร้าง ภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินประกันผลงาน บันทึกบัญชี ขอคืนเงินประกันผลงาน การประกันผลงานก่อสร้าง เงินประกันผลงาน อยู่ใน ขอคืนเงินประกันผลงาน ใบเสร็จรับเงินประกันผลงาน เงินประกันผลงาน อยู่ในหมวด เงินประกันผลงาน คือ แบบฟอร์มการหักเงินประกันผลงาน ก่อสร้าง การประกันผลงานก่อสร้าง เปอร์เซ็นต์ ของ การ หัก ประกัน ผล งาน แบบฟอร์มเงินประกันผลงาน