สิทธิประโยชน์เขตนิคมอุตสาหกรรม


 สิทธิประโยชน์ของเขตนิคมอุตสาหกรรม
-ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนที่คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเห็นสมควร แม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีตามกฏหมายอื่นๆ
-ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ และบุคคลทีอยู่ในอุปการะเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักรตามจำนวนและรยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
-คนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือและผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยุ่ในราชอาณาจักรตามาตรา 45 ได้รับอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการเห็นสมควร
-ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เงินปันผล หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น
สิทธิประโยชน์ของเขตนิคมอุตสาหกรรมสิทธิประโยชน์เขตนิคมอุตสาหกรรม

วันที่: 14 ธ.ค. 2555


Tags: นิคมอุตสาหกรรม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ieat คืออะไร เขตประกอบการเสรี คือ ข้อดี ของ นิคมอุตสาหกรรม ข้อแตกต่างระหว่าง epz กับ free zone เขตประกอบการเสรี free trade zone free zone มีที่ไหนบ้าง สวนอุตสาหกรรม