นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้


นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

-บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยที่มีอยุ่ตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ หรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
-บริษัทจำกัดที่ได้รับการยกเว้นภีเงินได้ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
-บริษัทจำกัดและนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจำกัด ซึ่งตั้งขึ้นตามกฏหมายไทยหรือกฏหมายต่างประเทศ ได้รับการยกเว้นภีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
-บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศที่มินุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ตามเงื่อนไขที่กำหนดในอนุสัญญา
-มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้องค์การหรือสถานสาธารณกุศลนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

วันที่: 21 ธ.ค. 2555


Tags: ภาษีเงินได้นิติบุคคล งบการเงิน ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล ประเภทของภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2559 กรณีใดบ้างที่กฎหมายกําหนดให้รอบระยะเวลาบัญชีไม่ต้องครบ 12 เดือน กิจการที่ต้อ