ตัวแทนเพื่อขายสินค้า


 ตัวแทนเพื่อขายสินค้า

-ต้องเป็นสัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขายสินค้าโดยตัวแทนได้รับค่าตอบแทนหรือบำเหน็จจากตัวการตามที่ได้กำหนดในสัญญาตัวแทน
-สัญญาต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ละเป็นสัญญาที่ตั้งตัวแทนเพื่อขายสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทก็ได้
-ตัวการและตัวแทนต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนซึง่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
-ตัวการและตัวแทนต้องเก็บรักษาต้นฉบับสัญญาการตั้งตัวแทนไว้ ณ สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนีบแต่วันที่สิ้นสุดสัญญา
-ตัวการต้องแจ้งสัญญาการตั้งตัวแทนต่อเจ้าพนักงานสรรพากรภายใน 15 วันนับแต่วันทำสัญญาตั้งตัวแทน ณ สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่
-ตัวแทนต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ โดยให้จัดทำแยกต่างหากจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบของตัวแทน
ตัวแทนเพื่อขายสินค้า  • ลักษณะ ตัวแทนจำหน่าย สินค้า คือ
  • ภาระภาษี กรณีตัวแทนขายตั๋วโดยสารให้สายการบิน
  • จำเป็นต้องบันทึกบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หักผ่านตัวแทนที่เราแต่งตั้งไปหรือไม่
  • สั่งสินค้าผ่านตัวแทน
  • การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Representational Faithfulness)

  • ตัวแทนเพื่อขายสินค้า

    วันที่: 9 ม.ค. 2556


    Tags: ตัวแทนจำหน่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล งบการเงิน ฝากขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม การ วาง บิล สินค้า ฝาก ขาย สัญญาการฝากขายสินค้า ภาษีห้างสรรพสินค้า ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 8 การฝากข