ปัญหาการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล


 ปัญหาการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

              ในกรณีการขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อ ความรับผิดในการเสียภีมูลค่าเพิ่มของผู้ให้เช่าซื้อเกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด ตามมาตรา 78 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
-ผู้ให้เช่าซื้อต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เช่าซื้อทุกครั้งเมื่อถึงกำหนดชำระแต่ละงวด ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
-ผู้ให้เช่าซื้อไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีให้ผู้เช่าซื้อ เพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าหรือราคาทั้งหมดตามสัญญาให้เช่าซื้อเพียงฉบับเดียวต่ไม่รวมถึงกรณีผู้ให้เช่าซื้อได้ออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เช่าซื้อจากมูลค่าหรือราคาทั้งหมดตามสัญญา
-ในกรณีผู้เช่าซื้อมิได้ชำระราคาสินค้าตามงวดที่ถึงกำหนดชำระแต่ละงวดผู้ให้เช่าซื้อยังคงมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อถึงกำหนดชำระตามงวดนั้น แต่จะยังไม่ส่งมอบใบกำกับภาษีดังกล่าวให้ผู้เช่าซื้อก็ได้
-ในกรณีผู้เช่าซื้อได้ชำระราคาสินค้าตามงวดที่ถึงกำหนดชำระแต่ละงวดไปแล้ว ต่อมาผู้ผู้เช่าซื้อได้ชำระราคาสินค้าตามงวดที่เหลือทั้งหมดก่อนถึงกำหนดชำระ หากผู้เช่าซื้อให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อ ไม่เข้าลักษณะเป็นส่วนลดหรือค่าลดหย่อน ตามมาตรา 79 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ให้เช่าซื้อต้องนำมูลค่าของส่วนลดหรือค่าลดหย่อนมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ปัญหาการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล • ความหมายภาษีเงินได้ค้างจ่าย
 • ภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยรับ
 • ประเภทเงินได้พึงประเมิน
 • เงินรางวัลสลากออมสินนำมาคำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่
 • ภาษีเงินได้นักแสดง
 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๐)เรื่อง กำหนดวิธีการและเ...
 • ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ผู้มีเงินได้ มี สิทธิหักลดหย่อน อะไรได้บ้าง
 • การลดหย่อนและการรวมคำนวณภาษีกรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติไม่มีเงินได้
 • การคำนวณภาษีเงินได้บคคลธรรมดาในกรณีที่ลาออกจากงาน และได้รับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ...

 • ปัญหาการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

  วันที่: 14 ม.ค. 2556


  Tags: ภาษีเงินได้นิติบุคคล งบการเงิน การ คำนวณ ภ งด 51 ตัวอย่างการกรอก ภงด.50 ปี 2559 ประเด็น ภาษี นิติบุคคล วิธีการกรอก ภงด.50 ปี 2559 ตัวอย่าง การ คํา น วณ ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ครึ่ง ปี ค่าใช้จ่ายบวกกลับ