การทำลายของเสีย


 การทำลายสินค้า ของเสียและเศษซาก

           การลงรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับของเสียเกินปกติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัย สินค้าหมดอายุ มีขั้นตอนดังนี้
- ต้องมีการตรวจสอบสภาพสินค้าดังกล่าวว่า เสียหายตามเงื่อนไขที่แต่ละกิจการได้กำหนดไว้หรือไม่
- เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำลายของเสีย เศษซากจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ให้มีบุคคลอย่างน้อยประกอบด้วย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย หรือฝ่ายตรวจสอบ(ถ้ามี) ร่วมสังเกตการณ์ละลงลายมือชื่อเป็นพยานร่วมในการตรวจสอบ
- ก่อนทำลายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรจังหวัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน สรรพากรอาจส่งเจ้าหน้าที่ไปดูการทำลายตามความเหมาะสม
การทำลายสินค้า ของเสียและเศษซาก


เมื่อ: 16 ม.ค. 2556
4,006 ผู้ชม


Tags: ภาษีมูลค่าเพิ่ม การทำลายของเสีย ตัวอย่างหนังสือขอทําลายสินค้า แบบฟอร์ม ทําลายสินค้า การ ทําลายสินทรัพย์ สรรพากร ตัวอย่าง หนังสือแจ้งทําลายสินค้า ทําลายสินค้า บันทึกบัญชี แจ้ง ทํา ลาย ทรัพย์สิน สรรพากร