ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ (Accumulated depreciation)


ถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่กิจการตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งของกิจการแต่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด การประเมินราคาสินทรัพย์ถาวรให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ส่วนใหญ่ต้องอาศัยปัจจัย ดังนี้

 

- ราคาทุนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาทุนและค้าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจการ

 

- อายุของการใช้งาน หมายถึง ประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากการใช้ทรัพย์สินนั้น

 

- ราคาซาก หมายถึง จำนวนเงินสุทธิซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจากการจำหน่าย   • คิดค่าเสื่อมราคา วิธีอัตราเร่ง คือ ( Accelerated Method ) หรือวิธีอัตราลดลง คือ ...
 • ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation)
 • บันทึกบัญชี ค่าเสื่อมราคา สะสม
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักค่าเสื่อมราคา
 • ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์
 • การคิด ค่าเสื่อมราคา
 • การหักค่าเสื่อมราคากรณีธุรกิจเป็นคณะบุคคล
 • การบันทึกค่าเสื่อมราคา
 • เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรต้องแก้ไขงบการเงินไหมค่ะ
 • ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation)

 • ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ (Accumulated depreciation)

  วันที่: 23 ม.ค. 2556


  Tags: ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาสะสม อยู่หมวดไหน ค่าเสื่อมราคาสะสม เป็นสินทรัพย์ประเภทใด ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง วิธีคิดค่าเสื่อมราคามีกี่วิธี ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงาน ค่าเสื่อมราคาสะสม เป็นสินทรัพย์ประเภทใด ค่าเสื่อมราคาสะสม อยู่หมวดไหน ค่าเสื่อมราคาสะสม งบดุล ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงาน วิธีคิดค่าเสื่อมราคาอาคาร วิธีคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร ค่าเสื่อมราคาสะสม ภาษาอังกฤษ