ค่าเสื่อมราคาสะสม

เมื่อ: 1 ม.ค. 2513
3,562 ผู้ชม

 ค่าเสื่อมราคาสะสม


            ถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่กิจการตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งของกิจการแต่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด การประเมินราคาสินทรัพย์ถาวรให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดส่วนใหญ่ต้องอาศัยปัจจัยดังนี้
-ราคาทุนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาทุนและค้าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจการ
-อายุของการใช้งาน หมายถึงประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากการใช้ทรัพย์สินนั้น
-ราคาซาก หมายถึงจำนวนเงินสุทธิซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจากการจำหน่าย

Tags: ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์ ภาษีเงินได้นิติบุคคล