ค่าเสื่อมราคาสะสม


 ค่าเสื่อมราคาสะสม


            ถือเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่กิจการตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งของกิจการแต่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด การประเมินราคาสินทรัพย์ถาวรให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดส่วนใหญ่ต้องอาศัยปัจจัยดังนี้
-ราคาทุนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาทุนและค้าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจการ
-อายุของการใช้งาน หมายถึงประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากการใช้ทรัพย์สินนั้น
-ราคาซาก หมายถึงจำนวนเงินสุทธิซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดจากการจำหน่าย
 


เมื่อ: 23 ม.ค. 2556
3,790 ผู้ชม


Tags: ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาสะสม อยู่หมวดไหน ค่าเสื่อมราคาสะสม เป็นสินทรัพย์ประเภทใด ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง วิธีคิดค่าเสื่อมราคามีกี่วิธี ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงาน