เงินจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า


 เงินจ่ายล่วงหน้า

- ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินจ่ายล่วงหน้ามารวมคำนวณเป้นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
 

- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ว่าจ้าง เมื่อจ่ายเงินล่วงหน้า มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินจ่ายล่วงหน้า เมื่อมีการจ่ายค่างวดงานแต่ละงวดให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินค่างวดงานหลังหักเงินจ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวดออกแล้ว
 

- ผู้รับจ้างต้องนำเงินจ่ายล่วงหน้ามารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากรโดยถือความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการเกิดขึ้นในขณะได้รับชำระเงินดังกล่าว ตามมาตรา 78/1 (1) แห่งประมวลเงินจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

วันที่: 28 ม.ค. 2556


Tags: ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หมวดไหน รายได้รับล่วงหน้า ตัวอย่างการปรับปรุงบัญชี สมุดรายวันทั่วไป บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป เงินจ่ายล่วงหน้า ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างค่าใช้จ่ายค้างจ่าย