เงินจ่ายล่วงหน้า


 เงินจ่ายล่วงหน้า

-ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินจ่ายล่วงหน้ามารวมคำนวณเป้นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
-บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ว่าจ้าง เมื่อจ่ายเงินล่วงหน้า มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินจ่ายล่วงหน้า เมื่อมีการจ่ายค่างวดงานแต่ละงวดให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินค่างวดงานหลังหักเงินจ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวดออกแล้ว
-ผู้รับจ้างต้องนำเงินจ่ายล่วงหน้ามารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากรโดยถือความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการเกิดขึ้นในขณะได้รับชำระเงินดังกล่าว ตามมาตรา 78/1 (1) แห่งประมวลรั


เมื่อ: 28 ม.ค. 2556
4,356 ผู้ชม


Tags: เงินจ่ายล่วงหน้า งบการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินจ่ายล่วงหน้า ภาษาอังกฤษ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หมวดไหน เงินประกันผลงาน อยู่ในหมวด ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน การ ลง บัญชี เงิน มัดจำ