การจดทะเบียน


หนังสือบริคณห์สนธิ
 คำขอ บอจ.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรอง ให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ บอจ.1)
รายการ: แบบ บอจ.2 (ใช้ทั้งสองหน้า) ผนึกอากร 200 บาท
เอกสารประกอบรายการ :แบบ ว.
เอกสารประกอบ
-แบบจองชื่อนิติบุคคล
-หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
-สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
-สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
-หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 


การจดทะเบียน

วันที่: 28 พ.ค. 2555