งานของ นักบัญชี มีกี่ประเภท


งานของนักบัญชีมีกี่ประเภท

           งานบัญชี เปรียบได้กับศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นศาสตร์เฉพาะด้านการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนก และทำรายงานข้อสรุปเกี่ยวกับรายงานทางการค้าและผลการดำเนินงานของกิจการ เพื่อนำมาวิเคราะห์และตีความได้อย่างมีหลักเกณฑ์

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า อาชีพบัญชี เป็นอาชีพยอดนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง เป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากทุกกิจการต้องมีการทำบัญชี อีกทั้งเป็นความรู้เฉพาะด้านซึ่งนำไปประยุกต์ทำงานได้อย่างหลากหลาย ด้วยเหตุนี้นักบัญชีจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมในสังคมไทย ซึ่งนักบัญชีโดยทั่วไปจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆ คือ

1. จัดทำงบประมาณ
บันทึกรายรับ รายจ่าย และธุรกรรมทางการเงินของกิจการ โดยทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ตามระบบของการทำบัญชีสากล
2. ทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบความถูกต้อง
และดูแลรับผิดชอบเอกสารทางบัญชีของกิจการ
3. จัดทำรายงานปิดงบประจำเดือน
ตลอดจนจัดทำรายงานงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ฯลฯ เพื่อนำส่งหน่วยงานของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง

                   ถึงแม้ว่าหน้าที่หลักๆของนักบัญชีจะมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากระบบการทำบัญชีเป็นระบบสากลมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก แต่สายงานในวิชาชีพบัญชีกลับมีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. งานบัญชีสำหรับธุรกิจ (Private Accounting)
เป็นงานนักบัญชีสำหรับกิจการและองค์กรธุรกิจเอกชนทั่วไป ซึ่งงานบัญชีประเภทนี้ถือเป็นสัดส่วนการจ้างงานมากที่สุดในสาขาวิชาชีพบัญชี เนื่องจากทุกกิจการและทุกองค์กรต้องการนักบัญชีในการเก็บรวบรวม บันทึก จัดทำงบประมาณ และทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ พร้อมทั้งตรวจสอบและจัดทำรายงานทางบัญชีเพื่อยื่นต่อหน่วยงานของรัฐบาล ดังนั้นนักบัญชีจึงมีฐานะเป็นพนักงานในกิจการนั้นๆโดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พนักงานบัญชีทั่วไป หัวหน้าฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการบัญชี ไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดอย่างผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน (Chif Financial Officer)
2. งานบัญชีสาธารณะ (Public Accounting)
งานบัญชีประเภทนี้เป็นงานอิสระหรือ Freelance มีหน้าที่ให้บริการด้านการบัญชีให้แก่ลูกค้าทั่วไปโดยไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงาน กิจการหรือองค์กรใดๆ โดยให้บริการประเภทการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วน บริการด้านภาษี บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านบัญชีบริการสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งนักบัญชีประเภทนี้จำเป็นต้องมีการสะสมประสบการณ์ที่สูงจากงานบัญชีสำหรับธุรกิจ พร้อมทั้งต้องมีการสอบและได้รับใบอนุญาตตามกฏหมายเสียก่อน จึงจะสามารถให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือเซ็นรับรองงบการเงินของกิจการได้
3. งานบัญชีของรัฐบาล (Governmental Accounting)
คืองานนักบัญชีสำหรับหน่วยงานของรัฐบาล โดยนักบัญชีจะดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการประจำของหน่วยงานนั้นๆ มีหน้าที่หลักในการเก็บบันทึกข้อมูลรายจ่าย การจัดสรรงบประมาณ ภาษีและรายได้อื่นๆ โดยบันทึกรายการทางบัญชีในลักษณะที่มิได้มุ่งแสวงหาผลกำไร แต่จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งบประมาณต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่หน่วยงานนั้นๆได้วางแผนไว้ ซึ่งแบบแผนการทำบัญชีของรัฐบาลจะมีรูปแบบจำเพาะที่เราจะต้องทำการศึกษาก่อนเข้ารับราชการ

จากประเภทของนักบัญชีที่กล่าวไปข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่างานของนักบัญชีอาจมีลักษณะแตกต่างกันตามแต่ละประเภทหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งนักบัญชีสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความถนัดและความชอบของตน อย่างไรก็ตามการจะเป็นนักบัญชีมืออาชีพนั้น ต้องมีการฝึกฝนและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับประเภทของงาน อีกทั้งต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับนักบัญชี นั่นก็คือ ความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบและเก็บรักษาความลับได้ดี เพราะงานบัญชีถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของทุกองค์กร หน่วยงานและกิจการ • กฎหมาย ที่นักบัญชี ควรรู้
 • ความสำคัญของนักบัญชี การบัญชีนั้นสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ ทำไมต้องทำบัญชี
 • ผลงานที่สำคัญของสมาคมนักบัญชีที่มีต่อวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย
 • อาชีพ และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ นักบัญชี
 • คุณสมบัติของนักบัญชี
 • แม่บทการบัญชี ประเด็นสาระสำคัญที่อาจทำให้นักบัญชีเกิดอาการหลงลืม
 • เริ่มทำบัญชี แบบนักบัญชีมือใหม่
 • แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักบัญชีที่ดีเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของกิจการ
 • เป็นสมาชิกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยประเภทสมาชิกตลอดชีพสม...
 • คุณสมบัติของนักบัญชีที่มีแล้วเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร

 • งานของ นักบัญชี มีกี่ประเภท

  วันที่: 1 ม.ค. 2552


  Tags: งานบัญชีของธุรกิจ งานบัญชีของธุรกิจ หมายถึง งานบัญชีของรัฐบาล งานบัญชีสาธารณะ งานวิชาชีพบัญชี 7 ประเภท นักบัญชี คุณสมบัติ นักบัญชี ทํางานที่ไหน บทบาท หน้าที่ ของ นัก บัญชี วิเคราะห์ อาชี