การเพิ่มทุน,การลดทุน,การควบบริษัท


คำขอ : แบบ บอจ.1, หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรอง ให้อยู่ในด้านหลังของหน้าแบบ บอจ.1)
รายการ : แบบ บอจ.4
เอกสารประกอบรายการ : -
เอกสารประกอบ
-หลักฐานให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย)
-สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
-สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
-หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) การเพิ่มทุน,การลดทุน,การควบบริษัท

วันที่: 28 พ.ค. 2555


Tags: การเพิ่มทุนของบริษัทมหาชนจำกัด การแปรสภาพบริษัท แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การแปรสภาพบริษัท เอกชน เป็น บริษัทมหาชนจํากัด การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทมหาชนจํากัด คือ ทุนของบริษัทจํากัดหมายถึง บริษัทเอ