บัญชีการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการแตกต่างอย่างไร


          บัญชีรายงานการเงิน  เป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ภาวะการเงินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของผู้ใช้งาน จึงแยกได้การบัญชีตามวัตถุประสงค์ของการใช้ได้เป็น 2 แบบคือ

1.การบัญชีการเงิน คือเป็นบัญชีที่มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อประโยชน์กับบุคคลในองค์กร จ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น หรือใช้เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการกู้เงินกับธนาคาร ข้อมูลทางการบัญชีจะรวบรวมจากหลักฐานที่เกิดขึ้นในครั้งอดีตได้และสามารตรวจสอบได้ทุกเมื่อโดยจะจัดทำในรูปแบบของรายการการเงินรวมทั้งหมดขององค์กรที่เป็นไปตามหลักการของบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบดุลแสดงฐานะการเงิน งบการเงินงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด  โดยข้อมูลจะเน้นความถูกต้องและมีระยะเวลาของการเปิดเผยที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบตามข้อกฎหมายเช่นกัน
2.การบัญชีเพื่อการจัดการ เป็นการบัญชีที่นำเสนอข้อมูลทางการบัญชีต่อฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารและองค์กรเพื่อประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม และการประเมินผลการดำเนินการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ สำหรับข้อมูลทางการบัญชีจะถูกรวบรวมจากหลักฐานที่เกิดขึ้นเมื่อในอดีตและข้อมูลการประมาณการสำหรับอนาคตที่เป็นแนวทางในการบริหารตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ข้อมูลของผู้บริหาร รายงานทางการเงินอาจจะเสนอแยกตามหน่วยงานย่อยก็ได้แล้วแต่ความสะดวก โดยจะให้ความสำคัญเกี่ยวข้องของข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจเพื่อให้ทันต่อเวลา ส่วนระยะเวลาการจัดทำรายการการเงินจะจัดทำตามความต้องการของผู้บริหาร โดยทั่วไปข้อมูลทางการบัญชีที่นำเสนอจะเป็นในลักษณะของการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการซึ่งต่างก็มาจากเอกสารหลักฐานทางการเงินชุดเดียวกันแต่จะมีข้อแตกต่างกันคือผู้ใช้ข้อมูลการบัญชีจะเป็นเพียงแค่บุคคลภายในเท่านั้นสำหรับบัญชีการเงินบุคคลภายนอกก็สามารถใช้ได้  ระยะเวลาการนำเสนอ การบัญชีจะสามรถยืดหยุ่นได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารแต่บัญชีการเงินจะเป็นการรายงานตามงวด ระยะเวลาในการได้ข้อมูลการบัญชีจะได้ข้อมูลเป็นเพียงบางส่วน สำหรับบัญชีการเงินจะได้ข้อมูลในอดีตและสามารถตรวจสอบหลักฐานได้

 • บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกบัญชี อย่างไร
 • งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง
 • การลงบัญชี จ่ายเงินโบนัส ให้ลูกน้อง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร
 • เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ
 • บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร
 • การบันทึกบัญชี ภงด 1 3 53 เมื่อมีการจ่ายเงิน

 • บัญชีการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการแตกต่างอย่างไร

  วันที่: 28 เม.ย. 2558


  Tags: บัญชี บัญชีการเงิน บัญชีเพื่อการจัดการ สำนักงานบัญชี