บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร


           บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร ในการจัดทำธุรกิจจำเป็นต้องมีการจัดทำบัญชีไม่ว่าจะเป็นหลักการบัญชีทั่วไปตามมาตรฐานบัญชีและยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับบัญชีภาษีอากรอีกด้วย อาจจะมีบ่อยครั้งที่ผู้ประกอบกิจการไม่มีความรู้เรื่องภาษีและจนเป็นเหตุให้ต้องมีข้อขัดแย้งกับกฎหมายภาษีอากร

 

สำหรับข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินกับบัญชีภาษีคือ บัญชีภาษีอากร เป็นมาตรฐานการบัญชีที่นำหลักเกณฑ์ทางการบัญชีมาปรับให้เข้ากับประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีอากรเพื่อเป็นการคำนวณผลกำไรขาดทุนสุทธิ เงื่อนไขการรับรู้รายได้และรายจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากรนั่นเอง บัญชีการเงิน เป็นการทำบัญชีเพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตลอดจนการแสดงฐานะการเงินของกิจการเพื่อจัดทำงบการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการเพื่อรายงานผลต่อผู้บริหาร บุคคลภายนอก หรือในส่วนงานราชการไม่ว่าจะเป็นบัญชีต้นทุน งบดุล งบกระแสเงินสด และเป็นรายละเอียดการประกอบการจัดทำรายการเกี่ยวกับการเงินทั้งสิ้น

 

ความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรคือ บัญชีภาษีอากร

 

1.เป็นการปรับหลักการบัญชีให้เข้ากับกฎหมายภาษีอากร หาข้อยุติทางบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับภาษีอากร ปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักกฎหมายภาษีอากร ทำบัญชีที่กฎหมายภาษีอากรได้กำหนดให้ทำ เช่น การนำส่งภาษีรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ปรับปรุงรายรับทางบัญชีให้ตรงกับภาษีอากรให้ถูกต้อง บัญชีการเงิน เป็นตัวช่วยในการควบคุมรายรับ – รายจ่าย- หนี้สินและส่วนของเจ้าของ ช่วยในการบริหารงานของกิจการได้อย่างถูกต้อง ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานจะขยายกิจการ หรือยกเลิกกิจการได้ เพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเช่นผู้ถือหุ้นที่ต้องการนำข้อมูลผลประกอบการไปใช้ในการตัดสินใจ หลักฐานพิสูจน์ความถูกต้องในการจัดทำบัญชี และการรวบรวมข้อมูลทางบัญชีการเงินเพื่อตรวจสอบการทุจริต นักทำบัญชีส่วนใหญ่อาจจะมีความรู้แค่การทำบัญชีเท่านั้นหรืออาจจะมีความรู้เรื่องภาษีอากรนั้นน้อยมากเพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันทั้งสองอย่างของการทำภาษีจำเป็นต้องสอดคล้องกันให้มากที่สุดเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย • ภงด.1 กับ ภงด.1ก แตกต่าง กัน อย่างไร
 • ข้อแตกต่าง ดี เสีย ระหว่าง บริษัท กับ หจก
 • ข้อแตกต่าง ระหว่าง การบัญชีการเงิน และ การบัญชีบริหาร
 • การประชุมสามัญ และการประชุมวิสามัญ แตกต่างกัน หรือไม่
 • ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร
 • ต้นทุนส่วนที่แตกต่าง ต้นทุนเสียโอกาสและต้นทุนจม
 • บัญชีการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการแตกต่างอย่างไร
 • ความแตกต่างของบัญชีภาษีอากรและบัญชีการเงิน
 • ความแตกต่างของการฝากขายสินค้าและการขายสินค้า
 • ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่า เช่าซื้อ และขายผ่อนชำระ

 • บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร

  วันที่: 22 พ.ค. 2558


  Tags: บัญชี บัญชีการเงิน บัญชีภาษีอากร บัญชีภาษีอากร ข้อแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน กับ บัญชีภาษี ข้อแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีกับกฎหมายภาษีอากร ข้อ แตก ต่าง ของ บัญชี การเงิน และ บัญชี ภาษี อากร ความสัมพัน