สูตรบัญชี ทั้งหมด


สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

 

หนี้สิน = สินทรัพย์ - ส่วนของเจ้าของ

 

วัสดุสำนักงานใช้ไป = วัสดุสำนักงานในบัญชีก่อนปรับปรุง - วัสดุสำนักงานคงเหลือปลายงวด

 

ขายสุทธิ = ขาย - รับคืนสินค้า - ส่วนลดจ่าย

 

ซื้อสุทธิ = ซื้อ + ค่าขนส่งเข้า - ส่งคืนสินค้า - ส่วนลดรับ

 

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ - สินค้าคงเหลือปลายงวด

 

กำไรขั้นต้น = ขายสุทธิ - ต้นทุนขาย

 

กำไรสะสมปลายงวด = กำไรสะสมต้นงวด + กำไรสุทธิ - เงินปันผลจ่าย

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น = ทุนหุ้นสามัญ + กำไรสะสมปลายงวด

 

ค่าใช้จ่ายรวม = รายได้รวม - กำไรสุทธิ

 

กำไรสุทธิ = รายได้รวม - ค่าใช้จ่ายรวม

 

สินค้าที่มีเพื่อขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ

 

กำไรสะสมปลายปี = กำไรสะสมต้นปี + กำไรสุทธิ - เงินปันผลจ่าย

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น = ทุนหุ้นสามัญ + กำไรสะสมปลายปี

 

ทุนต้นปี = สินทรัพย์ต้นปี - หนี้สินต้นปี

 

ทุนปลายปี = สินทรัพย์ปลายปี - หนี้สินปลายปี

 

กำไรสุทธิ = ทุนปลายปี - ทุนต้นปี - ลงทุนเพิ่มสูตรบัญชี ทั้งหมด

วันที่: 16 ม.ค. 2552


Tags: Uncategorized กำไรขั้นต้น กำไรสะสมปลายงวด กำไรสะสมปลายปี กำไรสุทธิ ขายสุทธิ ค่าใช้จ่ายรวม ซื้อสุทธิ ต้นทุนขาย ทุนต้นปี ทุนปลายปี วัสดุสำนักงานใช้ไป สินค้าที่มีเพื่อขาย สินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้