การดูแลสุขภาพของตนเอง


          สำหรับธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อได้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมาในชีวิต ก็จะมีความพยายามมาหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นอันดับแรก เมื่อคุณรู้ว่า ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง ก็จะต้องมีการแสวงหาของความช่วยเหลือจากผู้อื่น สำหรับในเรื่องความเจ็บป่วย หรือปัญหาทางด้านสุขภาพ ก็เช่นเดียวกัน ทุกคนก็ต้องการที่จะมีการดูแลตนเอง ให้ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะฉะนั้น การดูแลสุขภาพตนเอง จึงเป็นกิจกรรมที่บุคคลแต่ละคน ควรที่จะมีการวางแผนในการปฏิบัติ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี อาจจีการแบ่งการดูแลสุขภาพด้วย 2 ลักษณะด้วยกัน นั่นก็คือ การดูแลสุขภาพตนเองในสภาวะที่ปกติ เป็นการดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัวให้มีสุขภาพที่แข็งแรง อย่างเช่น

1.การดูแลและมีการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ก็จะสามารถดินเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เช่น การออกกำลังกาย หรือจะเป็นการสร้างความสุข และไม่ควรดื่มสุรา

2.การป้องกันโรคต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ได้ เช่นการับภูมิคุ้มกัน ทำการตรวจสุขภาพ และป้องกันตนเองให้ติดโรคต่าง ๆ การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นการแนะนำควรแสวงหาความรู้จากผู้รู้ เช่นอาสมสมัครสาธารณสุขต่าง ๆ ในชุมชน บุคลากรสาธารณะสุข เพื่อให้ได้มีแนวทางในการปฏิบัติ หรือการรักษาแบบเบื้องต้นให้หาย หลังจากนั้นอาการเจ็บป่วย ก็จะสามารถประเมินตนเองได้ว่า ควรไปหาหมอเมื่อใด เพื่อที่จะทำการรักษาก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการบรรเทาความเจ็บป่วย และมีสุขภาพที่แข็งแรง

          ดังนั้นการดูแลสุขภาพ ย่อมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยใด ก็จะต้องมีการดูแลกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงวัยผู้สูงอายุ ทีจะต้องมีการดูแลกันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากระบบการทำงานช้าลงเรื่อย ๆ ทำให้ต้องมีการดูแลสุขภาพกันอย่างหนัก เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคต่าง ๆ กันได้นั่นเอง และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเป็นการดูแลสุขภาพที่มนุษย์ทุกคนควรหาทางแก้ไข และดูแลกันมากยิ่งขึ้น

การดูแลสุขภาพของตนเอง

วันที่: 15 ส.ค. 2559


Tags: การดูแลสุขภาพ วิธีดูแลสุขภาพ สุภาพ อาหารและสุขภาพ