ห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล


       รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ การประกอบธุรกิจ การค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง หรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จนำมาซึ่งผล ประโยชน์และกำไรสูงสุด

         รูปแบบองค์กรธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1 เป็นนิติบุคคล (จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย)
1.ห้างหุ้นส่วน – ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน – ห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. บริษัทจำกัด
3. บริษัทมหาชนจำกัด
4. องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ
2 ไม่เป็นนิติบุคคล (อาจต้องจดทะเบียนตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์)
1.กิจการค้าเจ้าของคนเดียว
2.ห้างหุ้นส่วนสามัญ


ห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

วันที่: 26 ก.พ. 2552


Tags: คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หมายถึง บัญชีภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตัวย่อ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ยื่นแบบ ภงด.3 หรือ 53 ห้างหุ้นส่วนสามัญ หมายถึง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หมายถึง ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบ