วิธีทําบัญชี รายรับรายจ่าย ร้านค้า


หลักการบันทึกบันชีมี 2 หลักการ คือ

1.หลักการบัญชีเดี่ยว เป็นหลักการบันทึกบัญชีอย่างง่ายเพียงแค่จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะถือเป็นหลักการทำบัญชีที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถทราบผลการดำเนินว่าเป็นอย่างไร 2.หลักการบันทึกบัญชีคู่ เป็นหลักการบัญชีที่สมบูรณ์แบบและเป็นหลักการทำบัญชีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน และเป็นหลักการทำบัญชีที่ใช้ในการศึกษาทางวิชาบัญชี รวมถึงการบันทึกบัญชีที่มีรายการสำคัญที่เกิดข้นแล้วต้องนำมาวิเคราะห์ให้เสมอกันทั้งสองด้านคือ ด้านเดบิต และด้านเครดิต       2.1 ด้านเดบิต หรือ Dr คือด้านซ้ายของสมการบัญชี จึงเป็นการบันทึกรายการที่ทำในช่องด้านซ้าย หากสมการของบัญชีเพิ่มขึ้นหรือรายการบัญชีที่ทำด้านขวาลดลงซึ่งหมายถึงการเพิ่มของสินทรัพย์ การลดลงของหนี้สิน และการลดลงของส่วนเจ้าของ       2.2 ด้านเครดิต หรือ Cr คือด้านขวาของ สมการบัญชี ซึ่งด้านนี้จะใช้ในการบันทึกรายการบัญชีในช่องด้านขวา สมการบัญชีเพิ่มขึ้นหรือรายการทำบัญชีทำให้ด้านซ้ายของสมการบัญชีลดลง คือการลดสินทรัพย์ เป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินและการเพิ่มขึ้นของส่วนเจ้าของ รายการค้าที่บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป  

สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท

1.รายการเปิดเลขบัญชี เป็นการบันทึกรายการแรกในสมุดรายวันทั่วไป อาจจะเกิดจากการลงทุนในครั้งแรก หรือเป็นการเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่  

2.รายการปกติของกิจการ คือการบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการลงทุนหรือเริ่มระยะเวลาบัญชีใหม่แล้ว ซึ่งในแต่ละวันบันทึกรายการค้าตามปกติของกิจการโดยจะเรียงตามลำดับก่อนหลังของรายการค้าที่เกิดขึ้น การทำรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไปจะต้องมีรายละเอียดของช่องให้ชัดเจนคือ ช่องวันที่ ช่องรายการ ช่องเลขที่บัญชี ช่องเดบิต ช่องเครดิต สำหรับช่องบันทึกรายการบัญชีคือช่องที่ต้องบันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์สำหรับในอนาคตหากมีการตรวจสอบย้อนหลัง ก็จะสามารถเข้าใจได้ง่าย และการบันทึกตัวเลขลงในช่องเดบิตและเครดิตควรที่จะลงให้ถูกช่องตามสมการบัญชีที่ทั้งสองข้างจะต้องมีค่าเท่ากันจึงจะเป็นบัญชีที่ถูกต้องวิธีทําบัญชี รายรับรายจ่าย ร้านค้า

วันที่: 28 ก.พ. 2552


Tags: Uncategorized การทําบัญชีขายเสื้อผ้า การทําบัญชีบริษัท การทําบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน การทําบัญชีร้านขายของชํา การทําบัญชีร้านค้า excel ตัวอย่าง การ ทํา บัญชี ร้าน ค้า ปลีก ตัวอย่างการทําบัญชีราย ตัวอย่าง การ ทํา บัญชี ร้าน ค้า ปลีก บัญชีรายรับรายจ่ายร้านค้า excel การทําบัญชีร้านค้าอย่างง่าย บัญชีรายรับรายจ่าย ร้านขายของชํา การทําบัญชีร้านค้า excel ตัวอย่าง รายรับ รายจ่าย ประ จํา เดือน ร้าน ค้า ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน การทําบัญชีร้านขายของชํา